+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Hikayeler Forumunda Evvel Zaman Meselleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bad-ı Saba
  Üye

  Evvel Zaman Meselleri
  Evvel Zaman Meselleri hikayesi

  [Hz. Peygamber’in evvel zaman içinde yaşanmış bir hadiseye binaen anlattığı, Prof. Dr. İbrahim Canan’ın tercümesiyle Kütüb-ü Sitte’den aktarıp uyarladığımız bu mesel, Buhârî, (Enbiyâ 50, Büyû’ 98, İcâre 12, Hars 13, Edeb 5); Müslim, (Zikr 100) ve Ebu Dâvud’da (Büyû’ 29) Abdullah b. Ömer’den rivayetle geçmektedir.]

  Bizden önce yaşayanlardan üç kişi yola çıktılar. Akşam olunca, geceleme ihtiyacı onları bir mağaraya sığındırdı ve içine girdiler. Ancak, dağdan kayan büyükçe bir kaya yuvarlanıp mağaranın ağzını üzerlerine kapadı.
  Aralarında:
  “Bizi bu kayadan sâlih amellerinizi şefaatçi kılarak Allah’a yapacağınız dualar kurtarabilir” dediler.
  Bunun üzerine, içlerinden biri anlatmaya başladı:
  “Benim annem babam çok yaşlıydı. Onları çok kollar, akşam olunca onlardan önce ne ailemden, ne de hayvanlarımdan hiçbirine yedirip içirmezdim” dedi. “Bir gün, odun aramak uzaklara gitmiştim. Eve döndüğümde ikisi de uyumuştu. Onlar için sütlerini sağdım. Hâlâ uyumakta idiler. Onlardan önce aileme ve hayvanlarıma yiyecek vermeyi uygun bulmadım, onları uyandırmaya da kıyamadım. Geciktiğim için çocuklar ayaklarımın arasında kıvranıyorlardı. Ben ise süt kapları elimde, onların uyanmalarını bekliyordum. Derken şafak söktü.”
  Adam, bu olayı anlattıktan sonra, dua için ellerini göğe kaldırdı ve:
  “Ey Allahım! Bunu Senin rızan için yaptığımı biliyorsan, yolumuzu kapayan şu taştan bizi kurtar!” dedi.
  Bu duanın akabinde taş bir miktar açıldı. Ama bu, dışarı çıkmalarını mümkün kılacak bir açıklık değildi.
  Bunun üzerine, ikinci adam söze başladı:
  “Ey Allahım!” dedi. “Benim bir amca kızım vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ondan kâm almak istedim. Ama o bana yüz vermedi. Fakat gün geldi, kıtlığa uğradı, yardım için bana başvurmak zorunda kaldı. Ona, kendisini bana teslim etmesi karşılığında yüz yirmi dinar verdim. Mecburen kabul etti. Ancak, arzuma nail olacağım sırada:
  ‘Allah’ın mührünü gayri meşru surette bozman sana haramdır’ dedi.
  Bunun üzerine ben de ona dokunnmaktan sakındım ve insanlar arasında en çok sevdiğim kimse olduğu halde, onu bıraktım. Verdiğim altınları da geri istemedim.”
  Adam bunu anlattıktan sonra, Allah’a dua için ellerini açtı ve:
  “Ey Allahım!” dedi. “Eğer bunları Senin rızan için yapmışsam, bizi bu sıkıntıdan kurtar!”
  Bu dua üzerine kaya yerinden biraz daha kımıldadı. Ama onların çıkabileceği kadar açılmadı.
  Çaresiz, mağarada bekleşmeye devam ettiler. Bu esnada, son bir ümit, üçüncü şahıs başından geçen bir olayı anlatmaya başlamış bulunuyordu:
  “Ey Allahım! Ben işçiler çalıştırıyordum. Ücretlerini de derhal veriyordum. Ancak bir tanesi, bir kilo pirinçten ibaret olan ücretini almadan gitti. Ben de onun parasını onun adına işletip kâr ettirdim. Öyle ki, çok malı oldu. Derken, uzun seneler sonra bu işçim çıkageldi ve:
  ‘Ey Abdullah!’ dedi. ‘Bana olan borcunu öde.’
  Ben de:
  ‘Bütün şu gördüğün sığır, davar, deve ve köleler senindir. Git, bunları al götür!’ dedim.
  Adam:
  ‘Ey Abdullah! Benimle alay etme!’ dedi.
  Ben tekrar:
  ‘Kesinlikle alay etmiyorum. Git, hepsini al götür!’ dedim. Adam hepsini alıp götürdü.
  “Ey Allahım! Eğer bunu Senin rızan için yaptıysam, bize şu halden bir kurtuluş nasip et!”
  Adamın bu duasının hemen akabinde kaya tamamen açıldı. Çıkıp yollarına devam ettiler.
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hz.Peygamber’i Ahlakî Açıdan Zaaf İçerisinde Gösteren Bir Rivayetin Mahiyeti ve Bunun İstismarının Eleştirisi

  Doç.Dr. H. Musa BAĞCI

  1. Giriş

  Hz.Peygamber’in vefatıyla, dinamik bir bilgi kaynağı olan vahyin kesilmesinin yanında, Filistin, Ürdün, Suriye, Lübnan, Irak, Mısır ve İran gibi çok farklı kültürlerin bulunduğu yurtlar fethedilmiş: h. 96/714 yılına gelindiğinde ise sınırlar Doğu Çin’e kadar ulaşmıştır.[1] Bu fetihler esnasında İslâm dinine giren insanlar, eski kültürlerine ait değerleri en azından yorum adı altında yeni dinlerine taşımaya başlamıştır. İşte bu durum, zındık ve münafıklar için de son derece elverişli bir faaliyet alanı ortaya çıkarmıştır.[2] Zındık ve mulhid denilen bu kimseler, İslam’a olan inançsızlıklarını, kin ve nefretlerini içlerinde gizleyerek bazen zühd ve takva, bazen Ali ve evladı hayranlığı, bazen da felsefe-hikmet örtüsüne bürünmüşler, fakat her şeyden önce İslam akaidini ifsat etmeyi ve Müslümanların kalplerinde bu akaide karşı şüphe ve tereddütler uyandırmayı başlıca gaye edinmişlerdir. Bu maksatla akla hayale gelmeyen ve Hz.Peygamber’e isnadı mümkün olmayan binlerce söz uydurup yaymışlardır.[3] Bu uydurma rivayetler bilindiği gibi siyasî, dînî, içtimaî, hukukî v.b. pek çok alanda zuhur etmiştir. Bu meyanda Hz.Peygamber’in beşerî yönüyle de ilgili pek çok uydurma rivayetlerin müteahhir dönemlerde revaç bulduğu bilinen bir gerçektir. Onun fizikî-biyolojik yönüyle ilgili uydurmaların bir kısmını cinsel açıdan 30-40 erkek gücüne sahip olduğu v.b. harikuladelikler teşkil etmektedir.[4] Bu cümleden olmak üzere bu makalede, İslam bilginlerinin eserlerine alıp değer atfettiği ve özellikle art niyetli Batılı Oryantalistler ve onların yerli takipçileri tarafından üzerinde pek çok spekülasyonun ve istismarının yapıldığı bir rivayeti incelemek istiyoruz. Hz.Peygamber’in Zeynep b. Cahş’ı, Zeyd b. Harise ile evli iken yarı çıplak bir vaziyette görerek ondan hoşlanması, aşık olması, bunu da içinde saklaması, bu temayülü hisseden Zeyd’in de karısı Zeynep’i boşayarak Hz.Peygamber’le evlenmesine imkan tanıması şeklinde özetleyeceğimiz bu rivayet, Hz.Peygamber’i ahlakî bir zaaf içinde göstermekte ve kaynaklara bakılacak olursa ilhad hareketlerinin yoğunluklu olarak yaşandığı H.II. yüzyılda revaç bulduğu muhtemel görünmektedir. Zira bu rivayetin İslam tarihi CD’lerinden yaptığımız taramalar sonucunda siyer kaynaklarından İbn İshak(151/761)’ın Siretu ibn ishak, et-Taberî (310/922)’nin Tarih adlı eserlerinde geçtiği görülmektedir.[5] Bu rivayetin Hadis kaynaklarını içeren CD’lerinden yaptığımız taramalar sonucunda da sadece el-Hakim et-Tirmizî’nin Nevadiru’l-usûl fî ehadîsu’r-rasul adlı eserinde geçtiği müşahede edilmiştir. Yine bu taramalar esnasında söz konusu rivayet rical ilmi eserlerinden olan İbn Adî’nin el-Kamil fî Duafâir’r-Rical adlı eserinde geçmektedir. Tabakat kitaplarından da İbn Sa’d’ın Kitabu’t-tabakati’l-kebîr adlı eserinde nakledilmiştir. Söz konusu bu rivayeti, ulaşabildiğimiz tefsir kaynaklarını tetkikten hareketle ağırlıklı olarak tefsir kaynakları ihtiva etmekte olup, bir kaçı istisna edilirse bunların pek çoğu tarafından tenkite tâbi tutulmadan Ahzab süresinin yorumunda kullanıldığı görülmektedir. Bu kaynaklarda yerini alan bu rivayet, Batıda Oryantalistlerin İslâmî kaynakları tetkik etmeye başlamasıyla da onların istismar alanına girmiştir. Biz, öncelikle yukarıda zikrettiğimiz kaynaklarda bu rivayetin İslam bilginleri tarafından nasıl kullanıldığını ve bu sayede Hz.Peygamber’in nasıl ahlakî bir zaaf içerisine sokulduğunu göstermeye çalışacağız. Daha sonra da Batılı Oryantalistlerin Hz.Peygamber’in cinsel yönüyle ilgili olarak genel anlamda ne düşündüklerini ve ele aldığımız bu rivayeti nasıl istismar ettiklerini ortaya koyup bunun eleştirisini yapacağız

+ Yorum Gönder