+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Şahadeti Bozan Şeyler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Şahadeti Bozan Şeyler
  Şahadeti Bozan Şeyler


  1) Küfür.

  2) Şirk.

  3) Nifak.

  4) Fısk.

  5) Bid’at.

  Müslüman kardeşim, işte bu beş genel meseleden, İslam’ı bozan, itikadi ve ameli diğer meseleler türemektedir ki, o meseleler, şekilleri ve isimleri ne olursa olsun, tevhide zıt düşmekte ve tevhidin kemalini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu meselelerin arasındaki farkı bilmemiz için önemli tarifler ve bazı izahlar yapacağız.

  1) Küfür

  Küfür büyük ve küçük olmak üzere iki kısma ayrılır. Büyük küfür, sahibini İslam dininden çıkaran küfürdür ve beş kısımdır:

  a) İnkâr ve yalanlama küfrü: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in getirdiği herhangi bir şeyi inkâr etmek gibi.

  b) Şüphe ve zan küfrü: Bir ayet veya Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in getirdiği bir şey hakkında şüphe etmek gibi.

  c) Yüz çevirme küfrü: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e uymamak gibi.

  d) Büyüklenme ve kibirlenme küfrü: Büyüklenerek ve kibirlenerek ilahi bir emri reddetmek gibi.

  e) Nifak küfrü: Ameli veya itikadi nifak gibi.

  Küçük Küfür:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in amellerden küfür olarak nitelendirdiği ve İslam’dan çıkaran büyük küfrün derecesine çıkmayan her ameldir.

  Örneğin: Müslümanla savaşmak, nesepten beri olmak, nesepleri kötülemek, ölüye yaka paça yırtarak ağlamak, Müslümana kâfir demek vb. fiillerdir.

  2) Şirk

  Şirk de büyük ve küçük olmak üzere iki kısma ayrılır.

  Büyük Şirk:

  Bu şirk sahibini İslam dininden çıkaran şirktir ve üç nevidir:

  a) Uluhiyetteki şirk: Allah ile beraber putlara tapmak, kabirlere, nebilere, salihlere dua etmek veya onlarla tevessül etmektir.

  b) Rububiyet şirki: Yıldızlar veya kutuplar gibi Allah’ın gayrında kimselerin işleri idare ettiğine, yarattığına ve öldürdüğüne inanmaktır.

  c) İsim ve sıfatlarda şirk: Sadece Allah’a uygun bir isim veya sıfatı yaratılmışa vermektir.

  Küçük Şirk:

  Örneğin: Gizli riya, muska takmak, ancak eğer muskanın Allah’ın gayrında bir fayda veya zarar verebileceğine inanırsa bu büyük şirk olur. Salih kimselerin eşyalarından bereket ummak, Allah’tan başkası adına yemin etmek, krallar kralı şeklinde isim takınmak, yıldızlarla yağmur istemek, kabirleri mescit edinmek, kabir üzerine türbe yapmak, oraları tazim etmek, etrafını tavaf etmek, resimler asıp onları tazim etmek.

  3) Nifak

  Nifak da büyük ve küçük olmak üzere iki kısma ayrılır.

  Büyük Nifak:

  Büyük nifak, küfrü gizlediği halde Müslüman olduğunu söylemek. Büyük nifak sahibi kişi, cehennemde ebedi kalıcıdır.

  1) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in getirdiği dini yalanlamak.

  2) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in getirdiği dinin bazısını yalanlamak.

  3) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den nefret etmek.

  4) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in getirdiği dinin bazısından nefret etmek.

  5) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in getirdiği dinin, galip gelmesinden hoşlanmamak.

  6) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in getirdiği dinin zaafa düşüp gerilemesine sevinmek vb. bu nevi nifaka örnek verilebilir.

  Küçük Nifak:

  Ona ameli nifakta denir.

  Kişinin, yalan, ihanet, günahkârlık, vaadi yerine getirmeme, namazları kaçırma, namazlara tembellik etme, Allah’ı az anma, amelde riya yapma, müşriklerle savaşmaktan korkmak, Müslümanları yardımsız bırakıp zaafa uğratmak, müşriklerle dostluk etmek, onlara yaklaşmak ve onlara benzemek gibi sıfatlarla sıfatlanmasıdır.

  Büyük günahlardan bir günahı işleyen kimse, ölümünden önce tevbe etmediği vakit büyük bir tehlike altındadır.

  4) Fısk

  Fısk da büyük ve küçük olmak üzere iki kısma ayrılır.

  Büyük Fısk:

  Büyük Küfür, Büyük Şirk veya Büyük Nifaka düşmektir. Bu nevi fısk sahibini İslam dininden çıkartıcıdır.

  Küçük Fısk:

  Yukarıda zikredilen günahların dışındaki masiyetlere düşmektir.

  Masiyetler Genel Olarak İki Nevidir:

  1) Büyük günahlar: Şari tarafından, hakkında ceza tehdit vb. hükümler konan günahlardır. Cinayet işlemek, faiz yemek, zina etmek, içki içmek, casusluk yapmak, hile yapmak, gıybet etmek gibi günahlar onlardan birkaç tanesidir.

  2) Küçük günahlar: Hakkında ceza, tehdit vb. hükümler konmayan günahlardır. Haramlara bakma, batıl kelam etme, boş söz söyleme gibi günahlar onlardan birkaç tanesidir.

  Büyük günahlar tevbesiz silinmez, küçük günahları ise, büyük günahlardan kaçınmak ve salih ameller işlemekle silinir. Küçük ve büyük günahlar, imanı eksiltir ve tevhidin kemalini yaralar. Çünkü günahlar, tevhidin gereği olan itaatin tam zıddıdır.

  5) Bid’at

  Bid’at: Hakkında şerî delil olmaksızın dinde sonradan uydurulan her şeydir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Sonradan uydurulan her şey bid’attır, her bid’at sapıklıktır!”

  Nesei 3/188

  Bid’at büyük günahların en büyüğüdür, çünkü o:

  1) Allah ve Rasulüne düşmanlıktır.

  2) Allah’ın şeriatına benzer, şeriat yapmaktır.

  3) Şeriata noksanlıkla itham etmektir.

  4) Allah ve Rasulüne iftira etmektir.

  5) Küfür ve şirke düşmeye sebeptir.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

  “Şüphesiz Allah, bid’atinden dönene kadar her bid’atçinin tevbesini perdelemiştir!”

  Tabarani Evsat 4214

  Bundan dolayı bid’at, tevhidin kemalini yaralayıcı en büyük amillerden biridir, bazen tevhidin aslını yaralamaya bile ulaşabilir. 2. Acil

  Şahadeti Bozan Şeyler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder