+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Yaşanan Dinler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Yaşanan Dinler


  YAŞAYAN DİNLER HAKKINDA BİLGİ


  İnsanoğlunun yaşadığı bütün dönemlerde, her toplum da din var olmuştur. Ademoğlu her zaman güçlü ve ulu bir varlığa sığınma, güvenme ve ondan istekte bulunma gereğini hissetmiştir. İnanma duygusu insanın doğasın da vardır. İnsanın bu özelliği Kuranı Kerim'de Rum suresi sinin 30. ayetinde şöyle ifade edilir: "Sen yüzünü hanîf olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yarat mış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yok tur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler." Eğitim, aile ve çevre insanı zamanla farklı din duygularına itebilir. Hadis-i şerifte, "Her çocuk, İs lam fıtratı üzerine doğar. Sonra babaları ve anneleri onları Yahudi, Hristiyan ve Putperest yaparlar." buyuran Peygamber Efendimiz bu gerçeği dile getirmiştir.

  Dünya üzerinde birçok, farklı özellikte millet yaşamakta dır. Her ırkın kendine özgü gelenek görenek, örf ve âdet leri bulunmaktadır. Farklı özellikleri bulunan bu topluluk ların ulu bir varlığı algılamaları ve inanışları çeşitli olabilir.
  İslam inancına göre insanoğlunun ilk dini, tek Allah inan cına dayanır. Allah dini gönderir, evreni ve insanı yaratır, doğaya şekil verir. Bütün peygamberler tek olan Allah'a inanmaya çağırmıştır. Fakat zamanla peygamberlerin anlattıkları değişime uğramış insanlar farklı inanışlara sa hip olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği Bakara suresinin 213. ayetinde şöyle ifade eder: "İnsanlar tek bir ümmet ti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamber ler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmaz lığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendileri ne apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak; kitap verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden an laşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman eden leri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düştük leri gerçeğe iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir."
  Peygamberler Allah'tan aldıkları emir, yasak ve öğütle ri insanlara aktarmış fakat zaman içerisinde insanlar bu hakikatlerden uzaklaşmış, Allah'ın buyruklarını unutmuş, doğaüstü güçlere, gök cisimlerine, putlara ve ateşe tapmaya başlamış ve böylelikle farklı dinler ortaya çıkmıştır. Başlıca dinler şunlardır: islam, Hristiyanlık, Yahudilik,
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Dünyada birden fazla din vardır çoğu allahın varlığına inanır. bunun dışında bütün dinlerin ibadet şekilleri ve düşünceleri neredeyse birbirlerinden tamamen farklıdır. ancak her dinde başka dinlere saygı göstermek esas olduğu için farklı dinlere mensup kişiler barış içinde yaşayabiliyorlar.
+ Yorum Gönder