+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Forumunda Elazığ İlçeleri ve Bilgileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Elazığ İlçeleri ve Bilgileri
  Elazığ İlçeleri ve Bilgileri  Ağın İlçe sınırlarının üç tarafı Keban Baraj Gölü ile çevrilidir. Tunceli ve Malatya illeri ile komşudur.
  Bu yöre önce Hititlllerin daha sonra Urartuların hakimiyetinde kalmış daha sonra da buraya Romalılar hakim olmuşlardır. Bu günkü Ağın eski bir Roma şehri üzerinde kurulmuştur. 1071 yılından sonra; uzun bir süre hakimiyetini sürdüren" Selçuklu Devleti' nin yıkılmasından sonra bu yöre; Ertenoğulları daha sonra Akkoyunlu'ların haki miyeti altına girer Ağın ve yöresi; 1514 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı İrnparatorluğu'na katılır. Ağın'lılar 1700'lü yıllarda eski yerleşim yerleri olan Yenipayam köyünden kalkıp bugünkü Ağın yöresine gelip yerleşmişlerdir. Ağın ve yöresinin 4000 yıllık bir geçmişi vardır.
  Bazı rivayetlerde; Ağın isminin yöre toprağının beyaz olması nedeni ile verildiği ve Ağ Yurt anl***** geldiği söylenmektedir.


  ALCAKAYA  ilçemiz Alacakaya'nın tarihçesi; yörede çıkartılan krom cevherinin tarihçesi ile başlamaktadır Yöre halkından biri Ergani Bakır İşletmesine hayvanı ile odun taşırken; hayvanın yükünü dengeleştirrnek için yerden rastgele aldığı bir taşı kullanır. Ergani Bakır İşletmesine geldiğinde hayvanın yükünü indirirken artık işine yaramayan taşı yere atar. O sırada tesadüfen oradan geçen Maden Yüksek Mühendisi Abdullah Hüsrev Bey köylü vatandaştan bu taşı nerede bulduğunu sorar ve yerini öğrenir. Köylü ile birlikte yola çıkar Saisi yöresine geldiklerinde açıkta bulunan taş parçalarını görür. Topladığı taş parçaları ile Maden'e döner Yapılan incelemeler sonunda; Guleman (Alacaka-ya)'da zengin krom yataklarının olduğu 19. Yüzyılın başlarında bulunmuş oluyor. Krom cevherinin işletilmesine 1936 yılında başlanmıştır.Bugünkü ilçe merkezinin bulunduğu yerde Şark kromları T.A.Ş. kurulmuştur. Çevre ilçe ve köylerden buraya büyük miktarda işçi akını olmuş ve zamanla Eti ban k tesislerinin etrafında yerleşim yeri oluşmuştur. 1987 yılında Guleman köyü ile birleştirilerek belediyelik olmuş (Maden ilçesine bağlı olarak) 20 Mayıs 1990 tarihinde de Alacakaya adıyla ilçe olmuştur.  ARICAK  İlçemizin tarihi konusunda kesin bilgiler yoktur. Arapça bir el yazması şecerede; Kerbela olayından sonra buraya Mustafa Çelebi'nin çocukları gelip yerleşmişler. Zamanla Mirvan'daki nüfuslarının artması ve komşu aşiretlerle olan iyi ilişkileri; Simserkisleri (Bugünkü Gümüşkaya mahallesi) telaşa düşürür. Arası açılan iki kabile zamanla çatışmaya başlar. Bu çatışmalar sonucunda Mustafa Çelebi; o zamanlar Palu'da bulunan Osmanlıların uç beyi Kara Clmşit Bey kabilesinin himayesine girer. Bu olaylar bize Ancak' m Çaldıran savaşından sonra temelinin atıldığını göstermektedir
  Ancak Çaldıran savaşına kadar Mirvan olarak bilinmekteydi Mirvan; (Miyanrüyan) iki nehir arası Osmanlıca-(Mayrı)su yolu Arapça (Meravın) su kanalı anl***** gelmektedir. Yöreye; Berivan denildiği ve zamanla MİRVAN'a dönüştüğü ileri sürülmektedir. Osmanlıların egemenliğine girince Karabegan (Karabegler) olarak anılmaya başlanmıştır. 1960 yılından sonra da ilçenin adı ARI C AK olarak değiştirilmiştir

  BASKİL  Baskil ve yöresinde ilk tunç çağına ait yerleşim izlerine rastlanmıştır. Özellikle Fırat Havzası; birçok kavimlerin istilasına sahne olmuş Hititler burada uzun süreli hakimiyet kurmuşlardır. Daha sonra Asur ve Urartular yöreyi ele geçirmişlerdir. Ardından Pers ve Makedon istilasî başlamış ve en son Romalılar ve Bizanslılar yöreye hakim olmuşlardır. Baskil ve çevresinde ilk islamiyet hakimiyeti Sasanilerle başlar. Selçukluların .Anadolu'ya girmeleriyle yöre Artuklu Beyliği'nin elinde kalmıştır. Bir süre Anadolu Selçuklu Devleti'nin hakimiyeti sürdükten sonra; Baskil ve çevresi 1514 yılında Osmanlı hakimiyetine geçmiştir.


  İlçe Cumhuriyete kadar Harput'a bağlı bir belde olarak yönetilmiştir. İlçe teşkilatı eski Baskil mahallesinde kurulmuştu 1928 yılında ilçe Şefkat mahallesine taşınmış bir süre sonra tekrar eski yerine nakledilmiştir. Devlet Demiryollarının yapılmasından sonra 1933 yılında ilçe bugünkü yerleşim yerine yerleşmiştir. İlçe birbirinden uzak 4 mahalleden meydana gelmiştir. Bu mahalleler; Baskil Nazaruşağı Odabaşı ve Şefkat'tir.

  KARAKOÇAN  İlçemizin en eski yerleşim merkezi; Osmanlı dönemindeki Tepe köyüdür Tarih Öncesi değişik kavimlerin burada yaşadığı ve höyük üzerine kurulmuş olduğu; kazılardan çıkan çanak-çömlek ve süs eşyalarından anlaşılmıştır Selçuklu komutanı Türkmen Çubuk Bey; 1107 tarihinde Harput Palu Çemişgezek Arapkir ve Eğin'i zapt ederek; Karakocan ve çevresini de hakimiyeti altına almıştır.Yöre Anadolu'nun Moğol istilastyla Selçuklu hakimiyetinden Akkoyunluların egemenliğine daha sonra Safevilerin hakimiyetine girmiş Yavuz Sultan Selim zamanında da Osmanlı topraklarına katılmıştır. Daha önce idari yönden Paluya bağlı olan ilçemiz; 1936 yılında Karakocan adıyla ilçe olmuştur

  KEBAN  İlçemizin tarihi. İlk çağlara kadar dayanmaktadır. Bir maden şehri olan Keban'da ilk çağlarda maden arama ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Özellikle Kurşun ve gümüş madenleri işlenmiştir. Keban'ın X yy'a ait bir yerleşim yeri olduğu; Keban Baraj ve Hidroelektrik Sant-rali'nin yapımı sırasında yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1700 lü yıllarda Keban simli kurşun madeni üretimi ve işletilmesi nedeni İle ekonomisi canlanmaya başlamış ve 18. yy dan itibaren 1934 yılına kadarda eyalet merkezi olmuştur Keban'da bulunan eyalet merkezine atanan valiler; Harput'tan Gümüşhane'ye kadar uzanan bölgenin mülki ve askeri idaresi ile ilgili işleri yürütmekle sorumlu ve yetkili olmuştur. 1833'lü yıllardan itibaren Keban eski önemini kaybetmiştir Osmanlı Padişahı II. Murat döneminde şark vilayetlerinde ıslah kararı alınmış ve devlet otoritesi yeniden tesis edilmek istenmiştir. Reşit Mehmet Paşa bu iş için görevlendirilmiş; coğrafi konumu neden) ile eyalet merkezi Harput'a nakledilmiştir. XIX. yy sonlarına doğru Keban; artık Mamuratül-Aziz vilayetinin merkez sancağına bağlı bir kaza durumuna gelmiştir. 1926 yılında yapılan idari teşkilatlanma sonunda Keban İlçesine bağlı Arguvan bucağı Malatya iline Muşar bucağıda ilçe haline getirilmiştir. Bugün ilçemize bağlı 30 köy vardır. İlçemizin bucağı yoktur.

  KOVANCILAR  İlçemiz; 1934 yılından önce boş ve çorak bir arazi iken; 1934 yılında Romanya' dan 300 hanelik bir soydaş kafilesi Kovancılar ovasına gelerek bu köye yerleştirildi. Buraya yerleştirilen göçmenler Romanya'daki Köylerinin adını bu yeni yerleşim yerine vererek; yeni yerleşim yerinin adı. Kovancılar olmuştur. Hızla gelişen Kovancılar; 1967 yılında belediye teşkilatına kavuşmuş 1987 yılında da ilçe olmuştur.

  MADEN


  İlçemizin tarihi; maden yataklarının M.Ö. 2000 yıllarında Asuriler tarafından bulunması ile başlar. İlk yerleşmeler bu tarihlerde başlar. Yöreye; sırası ile Mitanni Krallığı (M.Ö.1450) Roma İmparatorluğu (M.Ö 30 - M.S.130) Abbasiler Selçuklular Safevüer hüküm sürmüş; Yavuz Sultan Selim tarafından (M.S.1515) Osmanlı topraklarına katılmıştır.


  İlçemiz 1750 yılında Keban eyaletine bağlı iken Diyarbakır'a bağlı ilçeler arasına alınmış bir süre mutasarrıflık yapılmış 1924-1927 yılları arasında il olmuş 1927 yılında da Elazığ'a bağlı ilçe olmuştur

  PALU  İlçemizde; ilk ve orta çağdan kainna eserlere rastlanmaktadır. İlçe merkezi Palu; Murat suyu kıyısında savunmaya elverişli bir tepe eteğinde kurulmuş olduğundan eski çağlardan beri yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Palu ve yöresi; Hurrl-Mittanniler Roma ve Bizans imparatorluğunun hakimiyeti altında kalmış. Halife Hz. Ömer zamanında İslam orduları tarafından ele geçirilmiş Müslümanlar ile Bizanslılar arasında sık sık el değiştirmiştir 1071 Malazgirt Zaferinden sonra da tamamen Türklerin eline geçmiştir. Selçuklular döneminde Çubukoğuliarı ve Artukoğullarının egemenliği altında kalmıştır. Yavuz Sultan Selim zamanında (1515 yılında) Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştırOsmanlı İmparatorluğu döneminde; bir süre Maden'e bağlanan Palu Cumhuriyet döneminde ilçe durumuna getirilmiştir.


  SİVRİCE  Önceleri Çubukoğulları ve Artukoğulları bu bölgeyi hakimiyetleri altına almışlar Selçuklu sultanı Alaaddin keykubat burasını Selçuklu topraklarına katmıştır. Daha sonra bu bölge 1243 yılında ilhanlıların kontrolüne geçmiştir. Sırası ile; Dulkadiro-ğulları'nın Memlükler'tn ve Safavilerin elinde kalan ilçemiz; 1514 yılında Çaldıran Zaferiyle fam olarak Osmanlı İmparatoluğu'na ka tılmıştır 1933-1940 yılları arasında yurt dışından gelen Romanya Yugoslavya ve rusya göçmenleri; bugünkü Slv-rlceye yerleştirilerek yeni bir köy oluşturulmuştur ilçe geçici olarak Huh'da kurulmuş daha sonra şimdiki Slvriceye nakledilmiştir. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Doğu anadolu bölgesinde yer alan elaziğa iline bağli alcakaya, aricak, sivrice, palu, maden, kovancilar, karakoçan, keban ve baskil ilçeleri bulunmaktadir. Elaziğ yukari firat bölümünde yer almaktadir.
+ Yorum Gönder


elazığ ilçeleri hakkında bilgi