+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Elektronik Genel Bilgi Forumunda Çevrimsel Sistem Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Çevrimsel Sistem
  Çevrimsel Sistem
  Çağımızda periyodik sistemde elemanlar atom ağırlıklarına göre değil, atom sayılarına göre sıralanır. Tabloda sekiz dikey “grup” ve yedi yatay “periyot” vardır. Her periyodun son grubu tepkiye girmez “soy gazlar”dan meydana gelmiştir. Soy gazların birincisi helyum, sonuncusu radondur. Tablo hem gruplar arası, hem de periyotlar arası ilişkileri ortaya koymaktadır.

  Aynı gruptaki elemanlar benzer kimyasal ve fiziksel özellikler gösterir, benzer yapıda ve özellikte bileşikler meydana getirirler. Birinci grupta bunu açıkça görebiliriz. Bu gruba giren elemanların hepsi yumuşak ve çok tepkisel elemanlardır. Suyu ayrıştırır, kuvvetli alkaliler (sodyum hidroksit gibi) meydana getirirler. Bu alkaliler asitlerle birleşince tuzlar (sodyum klorid gibi) meydana gelir. Yedinci grup olan “halojenler” benzer özellikler gösterirler. Bu grup klorla başlar.

  Birinci periyotta yalnız iki eleman vardır: Hidrojen ile helyum. Hidrojen hem 1. Grup’un hem de 7. Grup’un özelliklerini göstermesi bakımından, öbür elemanlardan ayrılır. Ama öbür periyotlardaki elemanlar arasında belirli ilişkiler vardır. Örneğin, bir periyodun ilk üyeleri (yani 1. Grup elemanları) metal özellikleri (alkali metaller) gösteren elemanlardır. 7. Grup üyeleri ise halojendir. Bunlar ametal (metal olmayan) eleman özellikleri gösterirler. Bu iki aşırı uçtaki elemanların arasında kalan elemanlar ise yavaş yavaş metal özelliklerini yitirerek ametal özellik kazanırlar.

  2. ve 3. periyotlara kısa periyotlar denir. Bu periyotlardaki elemanlar oldukça belirgin özellikler taşır. Daha sonra gelen 4. periyotta ise düzen bozulur. Bu periyoda birinci uzun periyod adı verilir. Periyodun 8 değil, 18 üyesi vardır. Bunların sekizi bir önceki periyod elemanlarına özgü özellikleri taşır. Ancak, kalsiyum ile galyum arasında kalan (yani 2. ve 3. Gruplar arasında kalan) fazladan 10 eleman vardır ki, bunlar skandiyumdan başlar, çinkoda sona ererler. Bu on elemana “geçiş elemanları” denir. Özellikleri bakımından birbirine benzeyen bu elemanlar arasında küçük farklar vardır. Skandiyumu saymazsak, öbür dokuz eleman en çok kullandığımız madenlerdir. İkinci uzun periyot olan 5. Periyot’ta da başka bir geçiş serisi vardır. Bu geçiş serisindeki elemanların her biri, ilk geçiş serisinde aynı sırada yer alan elemanlara benzer: örneğin, zirkonyum titana, gümüş bakıra benzer.

  6. Periyot’ta da buna benzer bir durum görülür. Bu periyotta da bir geçiş serisi vardır. En değerli madenlerimiz olan altın ile platin bu seriye girer. Ancak, serinin ilk ‘üyesi’ tek bir eleman değil, bir elemanlar ailesidir! Bu aileye “ender toprak elementleri” denir. Bu elementler birbiriyle o denli yakın özellikler gösterirler ki, bunları birbirinden ayırt etmek olanaksızdır. Öte yandan, 7. Periyot’ta da buna benzer, birbiriyle yakın ilişkili bir elemanlar serisi vardır. Bu serinin ilk elemanı aktinyum olduğu için, seri “aktinit serisi” adıyla anılır.

  Geçiş elementlerinin daha içte kalan iki dizisine cetvelin altında yer verilmiştir. “Lantanitler” ya da “azrak toprak metalleri” denen bu dizinin 15 elementi kimyasal olarak birbirine çok benzer. Bu 15 element, doğada yalnızca başka elementlerle oluşturdukları kimyasal bileşikler (karışımlar) halinde bulunur ve bu elementleri bileşiklerden ayırmak çok güçtür. Azrak toprak metallerinin bazılarına doğada çok ender rastlanır; ama bunlardan biri olan seryum (Ce), altın, gümüş ve kalaydan daha boldur. “Aktinitler” denen öbür dizinin elementleri radyoaktif elementlerdir. Aktinitlerden yalnızca dördü doğada bulunur; bunlardan biri de uranyumdur. Öbürleri ise, laboratuvarda başka elementlerin çekirdeklerinin yüksek enerjili parçacıklarla bombardıman edilmesi sonucunda elde edilir; bu yolla elde edilen aktinitlerin biri de plütonyumdur. Uranyum ve plütonyum atom enerjisi üretiminde kullanılır. Atom numarası 92’den büyük olan elementlere “uranyumötesi elementler” denir. Yeni bulunan uranyumötesi elementler henüz adlandırılmamıştır ve bunlar atom numaralarıyla tanınır (element 104, element 105 gibi). Element 108’in yeri açılmış, ama bu element henüz elde edilememiştir.

  Bugün bilinen yalnızca 109 element vardır; buna karşılık bileşik halinde bulunan madde sayısı çok daha fazladır. Bu nedenle, elementler arasındaki bağıntıları gösteren bir cetvelin olması bilim adamlarına büyük yarar sağlar. Örneğin, asal gazların hepsi de zor yoğunlaşır. 1A grubundaki alkali metaller, yumuşak, erime noktaları düşük, metal yapılı katılardır. 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Çevrimsel sistem, termodinamik çevrimin özel bir tipidir ve böyle olmasının nedeni de işlem içinde iken soğuk sistemden sıcak sisteme ısı yollayabilmesidir. Bu yüzden aynı zamanda en verimli ısı sistemi olarak da bilinir.
+ Yorum Gönder