+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İlahi sözleri Forumunda Dilli Şeytan Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Dilli Şeytan

  Dilli Şeytan şiiri

  suç aleti
  ağzın barut kokuyor
  çevir namlunu bana
  ordunu üstüme sal
  ağzını öbür yana

  bal şerbeti sundun dostun
  kırk kâse hangisinde zehir
  al yak yüreğimde sigaranı
  seni dilinden tutuşturur

  uzat ellerini tutunayım
  diline söz geçir sen
  ziyanı yok tek cevapsız kalayım

  duyulmuyor sesiniz
  yaramda dil izi var
  kurşunlar
  nerdesiniz

  1986

 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hz. Adem ve Hz. Havva’nın cennete yerleştirildikleri daha sonra şeytanın cennete girerek onların cennetten kovulmalarına vesile olduğu Kur’an-ı Ker'im ve sünnette açıkca ifade edilmektedir. Ancak cennetten kovulan şeytanın buraya nasıl girdiği hakkında tafsilatlı bilgiler bulunmamakla birlikte bu konuda fikir beyan eden alimler tarafından farklı farklı görüşler ileri sürmektedir. Her alim kendi görüşü ve bir takım kariner vasıtası ile şeytanın girişi hakkında görüşlerini bildirmiştir. Aslında bu görüşer taban tabana zıt olmamakla birlikte farklılık arzetmektedir. Bunlar:

  1- Şeytan ikisine görünmeden kandırdı. (İbnu’l-Cevzi, Tefsir, I, 68)
  2- Şeytan ikisine de yerden konuşarak kandırdı. (el-Maturidi, et-Tevilat, 12)
  3- Adem ile Havva’yı cennet kapısında gören şeytan orada kandırdı. O zamanlar şeytan cennet kapısına girebiliyordu. (el- Vahidi, el-Vesît, 16)

  4- Şeytan bizzat bir ayaklı hayvan kılığına girdi ve kandırdı. (et-Taberi, Tefsir, I, 36)

  5- Şeytanın cennete girmesine yılan vesile oldu. (el- Vahidi, el-Vesît, 16)

  6- Şeytan Yılanın sakalı arasına gizlenerek girdi. (el-Askeri, Tefsir, 54)

  7- Yılanın karnına girerek sokuldu.(Süfyan es-Sevri, Tefsir, 69)

  8- Yılanın azı dişleri arasına girerek cennete girdi ve ikisini kandırdı.[1] (et-Taberi, Tefsir, I, 236)  Yukarda görüldüğü üzere şeytanın cennete girerek Hz. Adem ve eşini kandırıp yasak ağaçtan meyve yedirmesi ve onların cennetten kovulmaları vakiî olmakla birlikte şeytanın hangi kılıkta girdiği hususunda görüldüğü üzere faklı görüşler bulunmakla beraber bazı alimlere göre, şeytanın cennete girmek için hayvanlarla pazarlık yapması israiliyyata dayanmaktadır.[2]

  Şeytanın cennete giriş şeklinde olduğu gibi yasaklanan ağaç konusunda da farklı görüşler mevcuttur. Kur’an’da belirtildiği üzere Allah (cc) Hz. Adem ve eşini cennete koyduktan sonra “… Şu ağaca Yaklaşmayın!”[3] buyurmaktadır. Ancak o ağaç hakkında en ufak bir bilgi zikredilmemiştir. Alimler bu konuda bir takım verilere dayanarak ağacın cinsi hakkında kendi yorumlarını belirtmişlerdir. Bunlar:

  1- İlim, yani hayrı ve şerri bilme ağacıdır. (el-Maturidi, et-Tevilat, 11), (el-Askeri, Tefsir, 54)..

  2- Üzüm asmasıdır.(İbnu’l Arabî , Ahkamu’l-Kurân, I, 19) (ez-Zemahşerî, Tefsir, I,27)

  3- Ağaç cinsi bir ağaçtır. (İbn Adil, Tefsir, 35)

  4- Buğdaydır. (Mutakil ibn Süleyman, Tefsir, 9), (et-Taberi, Tefsir, I, 231), (el-Maturidi, et-Tevilat, 11), (ez-Zemahşerî, Tefsir, I,27)

  5- Sünbüledir. (Mutakil ibn Süleyman, Tefsir, 9), (et-Taberi, Tefsir, I, 231)

  6- Zeytin Ağacıdır. (İbn Kesir, Tefsir, I, 34

  7- Hurma Ağcıdır. (İbnu’l-Cevzi, Tefsir, I, 66)

  8- İncir Ağacıdır. (et-Taberi, Tefsir, I, 232)

  9- Meyvesi yendiği zaman büyük abdest ihtiyacı hissettiren ağaçtır. (et-Taberi, Tarih, I, 149)

  10- Kafur Ağacıdır. (es-Salebî, Arais, 18)

  11- Edebilik ağacıdır. (et-Taberi, Tefsir, I, 232), (İbnu’l-Cevzi, Tefsir, I, 66)

  12- Şarap ağacıdır. (et-Taberi, Tefsir, I, 232)

  13- Mihnet Ağacıdır. (es-Salebî, Arais, 18)

  14- Şecere-i İlm-i Muhammed ağacıdır. (el-Askeri, Tefsir, 54)

  15- Şecere-i Âli Muhammed ağacıdır. (el-Askeri, Tefsir, 54)[1]

  16- Elma

  ve daha pek çok ağaç zikredilmektedir. Müfessirler kendi anlayışına göre bir ağaç tayin etmeye çalışmışlardır. Bu konuda Allah (cc) bize bildirdiğinden fazla bilgiye sahip değiliz. Aslında bizim için işin teferruatı değil buradan çıkarılacak derstir. Nitekim Hafız İbn Kesîr bununla ilgili olarak şöyle der:

  "Yüce Allah ayette sözü edilen ağacın adını ve vasıflarını zikretmeyip belirsiz bırakmıştır. Eğer bu ağacın adını ve vasıf*larını belirtmekte fayda olsaydı, Kur'an'da belirsiz bırakılan diğer yerlerde olduğu gibi, Allah bunu bize belirtir ve gerekli açıklamayı yapardı."[5]  Şeytanın cennete girmesi İslamî kaynaklarda şöyle geçer: Mücâhid ve Katâde bu konuda şöyle demişlerdir:

 3. Dr Zeynep
  Bayan Üye
  Yılan cennete girdiğinde İblis onun ağzından dışarı çıktı ve feryat ederek Hz. Adem ile Havva'ya karşı acı acı ağlamağa başladı. Onun bu ağlayışını duyan Hz. Adem ve Havva buna çok üzüldüler. Bunun üzerine onlar İblis'e : «Seni ağlatan nedir?» diye sordular. İblis onlara : «Sizin için ağlıyorum, çünkü siz öleceksiniz ve içinde bulunduğunuz bu nimet ve kerametlerden ayrılacaksınız.» diye karşılık verdi. Onun bu sözleri Hz. Adem ile Havva'ya tesir etti. Sonra İblis, onların yanına gelerek kalplerine vesvese (tereddüt) soktu ve : «Ey Adem! Sana, ebediyet ağacına ve yıkılışı olmayan sonsuz bir devlete ulaşmanın yolunu göstereyim mi?» dedi. He*men bunun arkasından ilâve ederek : «Rabbiniz bu ağacı başka bir şey için değil, ancak iki melek olacağınız yahut ebedî kalıcılardan bulunaca*ğınız için yasak etti, dedi ve onlara : "Şüphesiz İd, ben sizin iyiliğinizi is*teyenlerdenim" diyerek yemin etti.»[6]; yani siz iki melek ola*rak ve yahut melek olmasanız bile ebediyyen cennette kalacaksınız diye yemin etti ve : «Bu suretle ikisini de aldatıp (o ağaçtan yedirerek) cennet*teki mertebelerinden düşürdü.»[7] İblis'in vesvesesinin tesirinde daha çok Havva kaldı. Hz. Adem, ihtiyacını tatmin için Havva'yı çağırdı, fakat o : «Buraya kadar gelmedikçe bu işe yanaşmam.» dedi. Bunun üze*rine Adem onun söylediği yere geldi, fakat bu defa Havva : «Bu ağaç*tan (buğdaydan) yemedikçe bu işe yanaşmam.» dedi. Nihayet her ikisi bu ağaçtan yediler ve yer yemez her ikisinin avret yerleri göründü. Onların cennette giydikleri elbiseleri ise ince bir deriden ibaretti. Avret yerleri açı*lan Hz. Adem ve Havva, cennet yapraklarından üst üste yamayıp açılan yerlerini örtmeye başladılar. Bir rivayete göre, bu yaprağın incir ağacı*nın yaprağı olduğu söylenir. Yasaklanan bu ağacın meyvesinden yiyen ise abdest bozmak mecburiyetinde kalırdı. Hz. Adem, bu sırada cennette ko*şarak dolaşmağa başladı. Bunun üzerine Allah ona : «Ey Adem! Benden mi kaçıyorsun?» buyurdu. Hz. Adem : «Ey Rabbinı! Senden değil, senden utandığımdan dolayı kaçıyorum.» dedi. Allah (cc): «Ey Adem! Seni bu işe kim şevketti?» diye sordu. Adem (A.s.) : «Havva tarafından bu işe itil*dim.» diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah : «Her ay ondan kan (hayız kanı) akıtacağım. Ben onu akıllı ve vakarlı olarak yaratmıştım; şimdi ise onu hafif akıllı kılacağım. Ben onun kolaylıkla gebe kalıp, yine kolaylıkla doğum yapmasını sağlamıştım. Şimdi ise onun zahmetle hamile kalıp, zah*metle doğurmasını takdir edeceğini ve doğum esnasında defalarca onu Ölü*me mâruz bırakacağım.» buyurdu. Eğer Havva'nın başına bu musibet ve imtihan gelmesiydi, kadınlar hayız görmeyeceklerdi ve hepsi de akıllı vs vakarlı olup, kolayca hamile kalıp ve kolayca doğuracaklardı.  Bütün rivayetler Hz. Ademi yasak ağaçtan yemeye teşvik edeninin eşi Havva olduğunu belirtirler. Hatta Bazı müellifler daha da ileri giderek Havva’nın ona içki içirdiğini belirtirler. Ancak bu tamamen uydurmadan başka bir şey değildir. Dünya gözüyle cenneti değerlendirmek basit zihinlerin işi ve ürettiğikleri şeyde saf akıl yürütmeden başka şey değildir. Çünkü oradaki içkilerden sarhoş olunmayacağını Allah (cc) Kur’ân’da açıkca belirtmiştir. Hem Hz. Havvayı’ bu şekilde şeytani bir kılığa sokmak ve bu sayede tüm kadınları aşağılamak İslam akidesine hiç bir şekilde uydurulamaz. Kaldı ki Ebü'l-Hasan el-Eş'a-rî'ye göre Havva da nebî olarak kabul edilen birisine böyle sözler söylemek çok çirkindir.

+ Yorum Gönder