+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda İmanda Mertebe Ve Gelişme Söz Konusu Mudur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İmanda Mertebe Ve Gelişme Söz Konusu Mudur
  İmanda Mertebe ve Gelişme Söz Konusu mudur kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye
  İmanda Mertebe Ve Gelişme Söz Konusu Mudur Kısaca Bilgi


  Bir çekirdek, nasıl büyüyüp ağaç olana kadar büyük bir gelişme ve inkişaf gösteriyorsa, îman da öyledir. İslâm âlimleri, imânı önce iki mertebeye ayırmışlardır:

  1- Taklidî îman,

  2- Tahkikî îman

  Taklidî îman: Ana - babadan, hocadan, muhîtten duyduğu ve öğrendiği şekilde, mes`ele üzerinde hiçbir akıl yürütmeden îman esaslarına bağlanmak demektir. Taklidî îman, inanç esaslarına, şuuruna ve teferruatına vâkıf olarak bir inanma olmadığı için, bilhâssa bu zamanda bâzı şübhe ve vesveselere mâruz kalabilir ve sarsılıp yıkılma tehlikesi geçirebilir:

  Tahkikî îman ise: İmâna âit bütün mes`eleleri delilleriyle, tafsilâtlı ve teferruatlı bir surette bilmek, tasdik etmek, tereddütsüz inanmaktır. Böyle bir îman şüphe ve vesveseler karşısında sarsılıp yıkılmaktan kendini koruyabilir. Tahkikî îmanın da pek çok mertebesi vardır. Bu mertebeleri İslâm âlimleri başlıca üç kısma ayırmışlardır:

  1 - İlme`l-yakîn mertebesi: İmânî mes`eleleri ilmen, tam teferruat ve tafsilâtıyla, delilleriyle bilmek ve inanmaktır.

  2 - Ayne`l-yakîn mertebesi: İmanî mes`eleleri gözle görmüş, doğruluklarını bizzat müşahede etmiş gibi bilmek ve inanmaktır. Gözle görmekle ilmen bilmek, insana kanaat vermesi bakımından çok farklıdır. İnsan bir şey`i tereddütsüz, kesin olarak bilebilir, ama bir de gözleriyle görünce kanâatı kat kat artar. Amerika`nın varlığını ilmen bilmekle, bizzat görmek gibi İşte îmanın ayne`l-yakîn mertebesi de, îman esaslarına gözle görmüş kat`iyetinde inanma hâlidir.

  3 - Hakka`l-yakîn mertebesi: İmanî mes`eleleri görmekten ayrı, bizzat yaşayarak, içine girerek kabûl ve idrâk etmek demektir. İmanın bu üç mertebesini îzah bakımından şöyle bir misal verilmektedir: Bir yerden duman yükseldiğini uzaktan görmekle insan bilir ki, o yerde ateş yanmaktadır. Dumanı görmek suretiyle ateşin varlığını bilmek, ilme`l-yakîn inanmaktır. Sonra, duman çıkan yere gidip ateşi gözümüzle gördüğümüzü farzetsek, bu da ateşin varlığına ayne`l-yakîn inanmaktır. Bir de ateşin bizzat yakınına gidip sıcaklığını hissetmek, elimizi aleve doğru tutup yakıcılığını duymak suretiyle ateşin varlığını bilmek vardır ki, buna da hakka`l-yakîn inanma denilir.

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  İmanda her şeyde olduğu gibi gelişme ve mertebe vardır. İman ikiye ayrılır çevremizden görerek uyguladığımız inançlarımız ve araştırarak detayları ile öğrendiklerimiz. Araştırarak öğrendiklerimiz bizde daha kalıcı olur ve kolay yitirilmez bu durumda imanımızı geliştirip yükseltir.
+ Yorum Gönder