+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Ahlak Forumunda Yaşayiş ve ahlak hususunda ehl-i sünnet'in yolu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. DR.MATRİX
  Devamlı Üye

  Yaşayiş ve ahlak hususunda ehl-i sünnet'in yolu

  Yaşayiş ve ahlak hususunda ehl-i sünnet'in yolu hakkında  Ehl-i sünnet ve'l-cemaat olan selef-i salih'in akidesinin esaslarından birisi onların iyiliği emredip, kötülükten alıkoymalarıdır. (1) Bu ümmetin hayırlı olma özelliğinin bu yolla kalacağına, İslam'ın şiarlarının en büyüklerinden biri olduğuna, İslam cemaatinin korunmasının sebebi olduğuna da inanırlar. İyiliği emretmek, güç ve imkan oranında vacibtir. Bu hususta maslahat gözönünde bulundurulur. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
  "Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirirsiniz. Siz Allah'a da iman edersiniz." (Al-i İmran, 3/110)
  Peygamber -sallallabu aleyhi ve sellem- de şöyle buyurmaktadır: "Sizden kim bir kötülük (münker) görürse, onu eliyle değiştirsin, gücü yetmezse diliyle, gücü yetmezse kalbiyle (değiştirsin). Bu imanın en zayıf halidir." (Müslim)
  Ehl-i sünnet ve'l-cemaat emir ve yasaklamada bulunurken yumuşaklığa öncelik tanınacağı, hikmetle ve güzel öğütle davette bulunulacağı görüşündedirler. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
  "Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yolla mücadeleni yap" (en-Nahl, 16/125)
  İyiliği emredip, münkerden alıkoyarken yüce Allah'ın şu buyruğunun bir gereği olarak insanların verecekleri eziyetlere katlanmanın vacib olduğu görüşündedirler:
  "İyiliği emret, kötülükten alıkoy, sana isabet edene de sabret. Çünkü bunlar kesin olarak emredilen işlerdendir." (Lukman, 31/17)
  Ehl-i sünnet iyiliği emredip, münkerden alıkoyarken aynı zamanda cemaati korumak, kalbleri birbirine ısındırmak, sözbirliğini gerçekleştirmek, ayrılığı ve tefrikayı ortadan kaldırmak diye ifade edebileceğimiz bir başka esası da gözönünde bulundururlar.
  Ehl-i sünnet ve'l-cemaat her müslümana nasihatta bulunur, birr (iyilik) ve takva ölçüleri içerisinde yardımlaşırlar.
  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: "Din nasihattir." Biz: Kime diye sorduk, şöyle buyurdu: "Allah'a, kitabına, rasülune, müslümanların yöneticilerine ve onların hepsine." (Müslim)
  Ehl-i sünnet ve'l-cemaat cuma namazı, farz namazların cemaatle kılınması, hac, cihad ve iyi ya da kötü olsunlar yöneticilerle birlikte -bid'atçilerin hilafına- bayramların yapılması gibi İslam'ın şiarlarının uygulanmasına dikkat ederler.
  Farz namazları eda etmeye ve vaktinin başında cemaatle kılmaya gayret eder ve bu hususta ellerini çabuk tutarlar. Namaz vaktinin başı sonundan daha efdaldir. Namazda huşu ve itmi'nan (tadil-i erkan)'a riayet edilmesini söylerler. Bu da yüce Allah'ın şu buyruğunun gereğidir:
  "Mü'minler gerçekten felah bulmuşlardır. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler." (el-Mu'minun, 23/1-2)
  Ehl-i sünnet ve'l-cemaat geceleyin namaz kılmayı birbirlerine tavsiye ederler. Çünkü bu Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'ın izlediği bir yoldur. Yüce Allah da peygamberine gece namazı kılmasını ve yüce Allah'a itaat hususunda bütün gayretini ortaya koymasını emretmiştir.
  Aişe -Radıyallahu anh-dan gelen rivayete göre Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ayakları çatlayacak hale gelinceye kadar gece namaz kılardı. Aişe ona: Ey Allah'ın Rasulü! Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamış olduğu halde, niçin böyle yapıyorsun? deyince, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: "İşte bundan dolayı benim Allah'a çokça şükreden kul olmayı sevmem gerekmez mi?" diye cevab vermiştir. (Buharî)
  Ehl-i sünnet ve'l-cemaat imtihana maruz kaldıkları konumlarda sebat gösterirler. Bu da belalar karşısında sabır ile rahatlık ve bolluk halinde şükür ile ilahi kaza ve takdirin acı olanlarına da sabır ile olur. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Sabredenlere de ecirleri hiç şüphesiz hesapsız verilir." (ez-Zümer, 39/10)
  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğü ile birlikte sözkonusudur. Muhakkak Allah bir topluluğu sevdi mi onlara bela verir. Kim razı olursa, onun için de (ilahi) rıza vardır. Kim de razı olmazsa, onun için de razı olmayış sözkonusudur." (2)
  Ehl-i sünnet belayı temenni etmezler ve Allah'tan bela istemezler. Çünkü onlar bu belalara karşı sebat gösterip gösteremeyeceklerini bilemezler. Ancak belalara maruz kaldıklarında da sabrederler.
  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmaktadır:
  "Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz, Allah'tan afiyet dileyiniz. Onlarla karşılaştığınız takdirde ise sabrediniz." (Buharî ve Müslim)
  Ehl-i sünnet mihnet ve sıkıntı zamanlarında Allah'ın rahmetinden ümit kesmezler, çünkü yüce Allah bunu haram kılmıştır. Ancak bela günlerinde pek yakın bir kurtuluş ümidi ve kesin ilahi yardımı ümit ederek yaşarlar. Çünkü onlar Allah'ın vaadine güvenirler, zorlukla birlikte kolaylığın olduğunu bilirler. Karşılaştıkları mihnetlerin sebeblerini kendi nefislerinde araştırırlar, kendilerine isabet eden mihnet ve musibetlerin ancak ellerinin kazandıkları sebebiyle gelip çattığı kanaatinde olurlar. Yardımın bazen masiyetlere düşmek yahut şeriata tabi olmaktaki kusur sebebiyle gecikmiş olabileceğini düşünürler. Çünkü yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Size isabet eden her musibet ellerinizle kazandıklarınız sebebi iledir." (eş-Şûrâ, 2/30)
  Mihnetlerde ve din uğrundaki çalışmalarında yeryüzü sebeplerine ve dünyevi aldanışlara güvenmezler. Ancak kevnî sünnetlerden gafil olmazlar. Yüce Allah'a karşı takvalı olmanın, günahlardan dolayı mağfiret dilemenin, Allah'a güvenip rahatlık zamanlarında şükretmenin zorluktan sonraki kurtuluşun çabuklaştırılması için önemli sebepler arasında olduğunu kabul ederler.
  Ehl-i sünnet nimete karşı nankörlük etmenin cezasından korkarlar. Bundan dolayı insanlar arasında yüce Allah'a en çok şükreden ve hamdedenlerin küçük ya da büyük her nimet halinde bu hallerini sürdürmeye çalışanların onlar olduğunu görürsün. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- söyle buyurmuştur:
  "Sizden daha aşağıda bulunana bakınız, sizden daha yukarda olanlara bakmayınız. Çünkü böylesi Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini küçümsememeniz için daha uygundur." (3)
  Ehl-i sünnet güzel ahlaki değerler ve güzel amellerle bezenmeye çalışırlar. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
  "Mü 'minler arasında imanı en mükemmel olanları ahlakı en güzel olanlarıdır." (4) ; "Şüphesiz aranızda benim en sevdiğim ve bana kıyamet gününde konumu itibariyle en yakınınız ahlakı en güzel olanınızdır." (5) ; "Mizana konulacaklar arasında güzel ahlaktan daha ağır hiçbir şey yoktur. Şüphesiz güzel ahlak sahibi bunun sayesinde çokça oruç tutan, namaz kılan kimsenin mertebesine bile ulaşır." (6)
  Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat Olan Selef-i Salih'in Bazı Ahlaki Esasları:

  İlim ve amelde ihlaslıdırlar. Bu işlerine riyanın girmesinden korkarlar. Yüce Allah: "Uyanık olun, halis olan din yalnız Allah'ındır." (ez-Zümer, 39/3) diye buyurmuştur.
  Yüce Allah'ın haram kıldığı hususlara gereken saygıyı gösterirler. Haram kıldıkları şeyler çiğnendiği vakit rahatsız olurlar. Allah'ın din ve şeriatinin zaferi için gayret gösterirler. Müslümanların saygı duyulması gereken haklarını çokça ta'zim eder, onlar için hayrı çokça isterler. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Kim Allah'ın şeâirini ta'zim ederse, şüphesiz ki o kalblerin takvâsındandır." (el-Hac, 22/32)
  Hayır işlerken içleri ile dışları arasında hiçbir fark olmayacak şekilde münafıklığı terketmeye, yaptıkları amelleri gözlerinde küçük görmeye, ahiret amellerini her zaman için dünya işlerinden önde tutmaya gayret ederler.
  Kalbleri incedir, yüce Allah'ın haklarına karşı kusurlu olduklarından ötürü -Allah onlara merhamet eder ümidiyle- çokça ağlar, bir cenaze gördüklerinde yahut ölümü ve ölüm sekeratını son nefesin kötü bir halde verilmesini hatırladıklarında ise çokça ibret alır, ağlar, kalbleri adeta yerinden oynarcasına ölüm işine gereken önemi verirler.
  Herhangi birileri Yüce Allah'a yakınlık derecesinde ne kadar ileri mertebeye gitmişse, alçak gönüllülüğü o derece fazla olur.
 2. Ziyaretçi

  Biraz uzun ama çok faydalı herkesin sabırla okumasını tavsiye ederim
+ Yorum Gönder