+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Tarihte hanımlar kendilerine ait mülklerle hayır işleri yapmışlar mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Tarihte hanımlar kendilerine ait mülklerle hayır işleri yapmışlar mıdır

  Tarihte hanımlar kendilerine ait mülklerle hayır işleri yapmışlar mıdır kısaca bilgi


  Osmanlı Devleti döneminde tesis edilen vakıfların pek çoğunun, özellikle varlıklı aileler ve sultan aüesinin eş ve kızlarına ait olması dikkat çekicidir. Bezm-i Âlem Valide sultanın Terkos gölü barajını inşa ettirerek, İstanbul'un çeşitli semtierine su kanalları ve sarnıçlarla içme suyunu ulaştırması, Gurebâ Hastanesini yaptırarak, bağladığı akar gelirleriyle İstanbul'un bütün yoksul (garib) ailelerine bedava tedavi imkânı sağlaması bunlardan sadece bir tanesidir.

  Bunun gibi hanımlara ait pek çok vakıflar Osmanlı sosyal yapısını sağlamlaştıran unsurlar arasındadır. Bütün bunlar hanımların miras olarak kalan serveti yol, köprü, aşevi, şifahane, mescid, medrese ve benzeri toplum ihtiyaçlarına yönlendirerek ahirederi için manevi bir yatırıma dönüştürdüklerinde şüphe yoktur.

  Günümüzde bu ecdat emaneti olan vakıfların çeşitli illerdeki envanterinin çıkarılarak, vakıf mal varlıklarının yeniden tespit edilmesi ve vakfiyelerinin güncelleştirilmesi gerekir. Bu sayede toplumun özellikle eğitim, sağlık, yoksulluk, din hizmeti, dul, yetim ve öksüzlere sığınma imkânları ortaya çıkacaktır. Bu vakfiyelerde büyük ölçüde cami ve Kur'ân-ı Kerim kursu görevlilerinin harcamalarını, camilerinin tamir, bakım, ısınma ve aydınlatma gibi sabit giderlerini karşılayacak tedbirlerin alındığı görülecektir.

  Nitekim Yavuz Sultan Seüm'in eşi Hafsa Sultan, oğlu Şehzade Süleyman'ın (Kanunî) Manisa'da valilik yaptığı sırada onunla birlikte bulunduğu Manisa'da cami, medrese, kütüphane, imaret, şifahane, hamam ve sıbyan mektebinden (ilkokul) oluşan bir külliye yapürmıştır. Külliye içindeki şifahane (akıl hastanesi) Osmank Devled'nde kadınlar tarafından yaptırılan ilk şifahanedir. Burada ruh hastaları musiki ile tedavi ediüyordu.

  Günümüzde dini iümler için bir ihtisas merkezi vazifesi gören Haseki Külliyesi'ni, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hür-rem Sultan yaptırmıştır. Mimar Sinan'ın inşa ettiği bu külliyenin müştemilâtında cami, medrese, şifahane, hamam, kervansaray ve su tesisleri bulunmaktadır.

  Diğer yandan Osmanlı Devleti ekonomik yapılanmasında da yine hanımlara ait bu vakıfların etkisi açıktir. Nitekim 15'nci Yüzyıldan itibaren geniş uygulama alanı bulan para vakıflarının temelinde de yine varlıklı hanımların vakıf paralarının yer aldığı görülür.

  Osmanlı Devletinde son yüzyıla kadar tedavülde altın veya gümüş paranın kullanılması, enflasyonun çok düşük seyretmesine neden olmuştur. Çünkü maden değeri ile piyasada dolaşan para sisteminde enflasyon yoktur.475 Paradaki değer kaybı günümüze oranla asırlara göre hesaplandığında çok düşüktür.476

  Vakıf paraların ekonomide bir istikrar unsuru olması, bunların vakıf mütevellileri tarafından standart ölçülerde işletilmesi ile yakından ilişkilidir. Şöyle ki:

  İslâm kültüründe vakıf, yetim ve kamuya ait mal ve nakit para varlıkları rayiç piyasa fiyatları ölçü aknarak yönetilir. Bunların satımı veya kiraya verilmesi durumunda fahiş gabin (aşırı aldanma) ölçüsünde ucuza verilmesi, satım veya kira akdini geçersiz kılar. Gerektiğinde bunları yöneten mütevelli, veli veya kayyım, ortaya çıkan zararı tazmin etmekle yükümlü olur.

  Belirtilen üç çeşit malda piyasa rayiç fiyatlarına uyma zorunluluğu Kur'ân'm şu ayetine dayandırılmıştir: "Yetimin malına, o olgunluk (rüşd) yaşma ulaşıncaya kadar, en güzel (rasyonel ve verimli) yönetim dışında yaklaşmayın." (En'âm, 6/152; isrâ, 17/34)

  475 Tabakoğlu, Ahmet, "İslâm Dünyasında Para ve Bankacılık Tecrübesi", İslâm Dünyasında Para ve Bankacıkk Tecrübesi, Türkiye'de Özel finans Kurumları, Teori ve Uygulama, Albaraka Türk Yayını-17, İst. 2000, s. 153.
  476 Tabakoğlu, Ahmet, "Osmani İktisat Tarihinde Enflasyon Meselesi (1300-1750)", M.Ü.İ ve İ.B.F. Der, Sy. II, İst. 1985, s. 245.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  böyle bir sorunun cevabı kesinlikle evet olacaktır çünkü eski kadınlar dan olan hazreti Fatma peygamberimiz bu konu da çok şey yapmış ve örnek bir kişi olmuştur.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Tarihte hanımlar tabiki de miraslarını hayır için kullanmışlardır. ve bunun örneğini tarihe baktığınızda pek çok örnek görebilirsiniz. bunun dışında osmanlı kadınlarının daha doğrusu soylularının miraslarının çoğunu öldükten sonra cennete girebilmek için hayır kurumlarına bağışlamışlardır.
+ Yorum Gönder