+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Yahüdiler Hakkında Bilgi, Yahudiler Ne Demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Yahüdiler Hakkında Bilgi, Yahudiler Ne Demek

  Yahudilerle alakalı bilgiler

  Ehl-i kitabdan birisi olan kavim, topluluk. Yâkûb aleyhisselâmın on iki oğlundan gelenler. Bunlara daha önce Benî İsrâil yâni İsrâiloğulları denildi.
  Yâkûb aleyhisselâm, İbrâhim aleyhisselâmın oğlu olan İshâk aleyhisselâmın oğlu idi. Asıl adı İsrâil idi. Bunun soyundan olanlara Benî İsrâil denildi. Yâkûb aleyhisselâm zamânında Ken'an diyârına (bugünkü Sayda, Sur, Beyrut ve Sûriye'nin bir kısmında) yerleşen İsrâiloğulları Yûsuf aleyhisselâm zamânında Mısır'a yerleştiler. Yûsuf aleyhisselâmdan sonra o zamanki putperest Mısır halkından zulüm gördüler. Mûsâ aleyhisselâm ile Ken'an diyârına gitmek üzere Mısır'dan ayrıldılar. Mûsâ aleyhisselâma Tevrât verilince, bir müddet ona uydular. Mûsâ aleyhisselâmdan sonra bozulup yetmiş bir fırkaya ayrıldılar. Yûşâ aleyhisselâm zamânında Ken'an diyârına gelebildiler. Dâvûd ve Süleymân aleyhimesselâm zamânında en parlak devirlerini yaşadılar. Sonra, doğru yoldan ayrıldılar. Gazâb-ı ilâhîye uğradılar. Âsurlular ve Bâbilliler tarafından katledildiler. Kudüs harâbe oldu. Bu karışıklıkta hakîki Tevrât yakılıp, yok oldu. Tevrât unutuldu. Muhtelif kimseler hâtıralarında kalanları yazdılar. Mîlâddan yaklaş ık 400 sene önce Azra isminde bir haham, Ahd-i atîk denilen Tevrât'ı yazdı. Yahûdîler, Tevrât'ı unutup doğru yoldan ayrılınca, kendilerine nasîhat için gönderilen peygamberlere inanmadılar. Çoğunu şehîd ettiler. Daha sonra Kudüs, Romalıların eline ge çince, çok yahûdî öldürdüler. Kaçan yahûdîler, gittikleri yerde hıristiyanlardan çok zulüm gördüler. İslâmiyet gelince, rahata ve huzûra kavuştular. Son peygamber geleceğini bildikleri hâlde Peygamber efendimize hasedlerinden inanmadılar. Yahûdîler, yahûdî olmayanları putperest (puta tapan) sayarlar. Onlara göre kanlı kansız kurban kesilir. Her hayvan hattâ güvercinden kurban olur. Domuz haramdır. Cumartesi mukaddes gündür. Bugün iş görülmez ve ateş yakılmaz. (Nişâncızâde, Kisâî, Sa'lebî)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Yahudiler Hz.Yakup ve onun on iki oğlundan gelenlere Yahudi denmiştir.Yahudilik Ehl-i kitaptan olan birisidir.bunlara daha önce beni israiloğulları denmiştir.Yahudiler öncelikle Kenan diyarında idiler ancak Yusuf(a.s) zamanında Mısır'a yerleştiler ve daha sonra putperesler onlara çokça işkence ve zulüm edilmişti.ve daha sonra Musa(a.s)geldi ve onları Mısırdan kurtarıp kenan'a götürdü ve orada bir müddet kaldılar.Musa(a.s.)'a tevrat verilince bir süre ona uydular ama Musa(a.s.)dan sonra bozulup yetmiş bir fırkaya ayrıldılar.Davud ve Süleyman(a.s.) zamanında en parlak döenmi yaşadılar.ancak daha sonrada doğru yoldan saptılar.Yahudiler birçok medeniyetin gazabına uğradılar.Küdus yıkılmıştı ve Allah'tan gönderilen hakiki Tevrat yakılmış yok olmuştu.ama muhtelif kimseler Tevratı akıllarında kalanları yazdılar.Kendilerine birçok Peygamber gelmelerine rağmen inanmadılar ve hepsini şehid ettiler.Romalılar yahudileri birbir öldürmeye ve katletmeye başladılar.ancak romalılardan kaçan yahudiler sığınacak yere muhtaç kaldılar ve gittikleri yerde Hristiyanlar tarafından katledildi ve zulüm altına alınmışlardı.ama İslamiyetin gelmesiyle rahat ve huzura kavuşmuşlardı.ama son Peygambere inanmayıp O'nu yalanlamışlardı.
+ Yorum Gönder