+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Verginin tarhı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Verginin tarhı
  Verginin tarhı


  (1) Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi, hesap dönemidir. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerin vergilendirme dönemi ise özel hesap dönemleridir.

  (2) Kesinti suretiyle ödenen vergilerde, istihkak sahiplerince ayrıca yıllık beyanname verilmeyen hallerde, vergi kesintisinin ilgili bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi sayılır.

  (3) Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği vergi dairesince tarh olunur.

  (4) Kurumlar vergisi, bu Kanuna göre mükellef olanların tüzel kişiliği adına; iktisadi kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ya da dernek veya vakıf adına; fonlarda fonun kurucusu adına; iş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici ortak veya ortaklardan herhangi birisi adına tarh olunur.

  (5) Kurumlar vergisi, bağlı olunan vergi dairesine beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi izleyen üç gün içinde tarh edilir.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Vergi alacağının kanunlarla gösterilen matrah ve oranlar üzerinden hesaplanarak miktarının belirlenmesidir. Vergi tarhının çeşitleri vardır anv-cak genelde İdarece tarh kullanılır.
+ Yorum Gönder