+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Peygamberler Forumunda Hz. Peygamber'in şefaat etmesinin ölçü ve sınırı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Hz. Peygamber'in şefaat etmesinin ölçü ve sınırı nedir
  Şefaat nedir? Hz. Peygamber'in şefaat etmesinin ölçü ve sınırı nedir?


  Şefaat; bir kimsenin bağışlanmasını istemek, onun adına ricada bulunmak demektir. Dini bir terim olarak ise; dünyada işlenen kimi günahların affedilmesi ve cezadan muaf tutulması için bir kimsenin ahirette başkası adına Allah'tan af istemesidir. Kur'ân-ı Kerim'de bir peygamberin başkasına şefaat edebilmesi Allah'ın izin vermesi şartına bağlanmıştır. "İzni olmadan, O'nun katında kim şefaat edebilir?" (Bakara, 2/255) ayeti bunu gösterir.
  Hz. Peygamber bir hadiste şöyle buyurmuştur: "Her Peygamberin bir duası vardır. Ben ise duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için saklamak istiyorum."134 Bir mü'minin, ister sağ ister ölmüş bulunsun başka bir mü'min lehine dua etmesi ve onun bağışlanmasını istemesi, onun hakkında bir çeşit şefaatte bulunması demektir. Böyle bir duanın Kur'ân ve sünnette pek çok örnekleri vardır: "Ey Rabbim! Hesap gününde beni, ana-babamı ve diğer müminleri bağışla." (ibrahim, 14/41)

  "Ey Rabbimiz! Bizi ve imanda bizden öne geçen kardeşlerimizi bağlŞİa." (Haşr, 59/40)
  Hz. Aişe'den (radıyallahu anhâ) rivayete göre, Allah'ın Rasûlü birçok defa geceleri yatağından kalkar, mü'min ölüler için mağfiret istemek üzere "Bakî' " mezarlığına giderdi.135
  Kıyamet günü peygamberler yanında, veli, şehid ve bildikleri ile amel eden iman ve ihlas sahibi bilginler gibi, Cenâb-ı Hakk'm rızasını kazanmış kimselere de şefaat etme izni verilebileceği bildirilir.136

  Ancak imansız öldüğü bilinen kimseler için, dua ve şefaat hakkı tanınmamıştır. Nitekim Hz. ibrahim babası hakkında duadan men edildiği gibi, Hz. Muhammed (saUaUahu aleyhi ve sdiem) de amcası Ebu Tâlib vefat ettikten sonra, ona dua etmekten men edilmiştir. Bununla birlikte, Ebu Tâlib'in yeğenine yardım ve destekleri yüzünden azabının hafif olacağı ve ayak topuklarını geçmeyeceği de büdirilmiştir.137
  Hz. Peygamber büyük günah işleyenler de dâhil olmak üzere ümmetine kıyamet günü şefaat edebileceğini bildirmiştir.138

  Diğer yandan kıyamet gününde bir aracıya ihtiyaç olmaksızın herkese, dünyada yaptıklarının karşılığının eksiksiz olarak verileceğini bildiren pek çok ayeder vardır. Aşağıdaki ayetier bunlardandır: "Allah'a döndürüleceğiniz ve herkese kazandıklarının karşılığının, haksızlığa uğratılmadan, tam olarak verileceği bir günden sakının!" (Bakara, 2/281)

  "Biz, kıyamet günü için doğru teraziler kurarız. Hiç kimse haksızlığa uğratılmaz. Yapılan iş, hardal tanesi ağırlığınca bile olsa, Onu getiririz." (Enbiyâ, 21/47)

  Kur'ân'da şefaat konusu genel olarak "Allah'ın izin vermesi" şartına bağlandığına göre, bu hakkın, onu hak eden veya ona lâyık olan kimse için söz konusu olabileceği akla gelir. Bununla birlikte âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin (saiMahu aleyhi ve seiiem), büyük günah işleyenlerden ahirete imanla gidenlere affedilmeleri, günahsız giden mü'minlere de cennetteki makamlarının yükselmesi için şefaat edeceği umulur.
  Günümüz örfünde de başkası için yapılacak aracılıkların ikiye ayrıldığı görülür: Yanıltma, adaleti engelleme, menfaat karşılığı yapma gibi aracılıklar meşru sayılmazken; referans verme, hüsnü şahadette bulunma, yanılmayı önleme, adaletin tecellisine yardımcı olma gibi aracüıkların meşru sayıldığı bilinmektedir.


  134 Buharı, deavât, 1, tevhîd, 31; Müslim, iman, 86.
  135 Müslim, cenâiz, 35.
  136 bk. Bakara, 2/255; Yûnus, 10/3; Buhârî, cihâd, 189; Müslim, imâre, 6.
  137 Bk. Buhârî, tefsîru sûre 26; Buhârî, enbiyâ., 8; tefsîru sûre, 6; Müslim, iman, 90.
  138 bk. Nisa, 4/116; Buhârî, akak, 51, 52; Ebû Dâvûd, sünne, 20. 2. GÜLDEREN
  Üye

  peygamber efendimizin şefaat etmesi için bir kimsenin büyük günah işledikten sonra o günah için tövbe etmesi ve devamlı olması ayrıca peygamberimize sıkça salat ve selam getirmek de önemlidir.
+ Yorum Gönder