+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda Polis ve İnternet Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Polis ve İnternet
  Polis ve İnternet

  Polis ve İnternet Hakkında Bilgi


  T.C.
  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  Emniyet Genel Müdürlüğü  Bilgisayar ve internet kullanımına paralel olarak ülkemiz iktisadi ve sosyal yapısına yeni bir sektör olarak giren ve sayıları hızla artan internet kafelerin açılması, denetlenmesi, küçük yaştaki çocukların buralara girip giremeyeceği gibi konularda, Bakanlığımıza intikal eden yazılı ve şifahi taleplerden uygulamada ciddi tereddütler olduğu ve bu tereddütlerin giderilmesi, uygulamada yeknesaklığın sağlanması için aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunlu görülmüştür. Buna göre;

  1-Daha önce 02/12/1998 tarih ve 233 sayılı genelgemizle Belediyelerden aldıkları ruhsatla faaliyette bulunabilecekleri bildirilen internet kafeler, 30/12/1999 tarih ve 23922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99/13681 karar sayılı "Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik"le, açılması Mahallin En Büyük Mülki Amirin iznine tabi yerler kapsamına alınmıştır. Bu yerlerle ilgili olarak yapılacak uygulamada;

  a) Müşterilere, içerisinde bulunan internet bağlantılı bilgisayarlar sayesinde uluslararası bilgi iletişim ağına erişim imkanı sağlayan ancak, içerideki bilgisayarlarla oyun oynanmasına müsaade edilmeyen internet kafelerin açılmasına izin verilirken bunlarda eğitim-öğretim kurumlarına 200 metre uzaklıkta bulunma zorunluluğu aranmayacaktır. Bu yerlerde internet bağlantılı bilgisayarlar dışında hiçbir şekilde 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun Ek 8 inci maddesinde belirtilen elektronik veya mekanik oyun alet ve makineleri bulundurulmayacak, ayrıca bilgisayarlarla oyun oynatılmasına da müsaade edilmeyecektir.

  b) İnternet bağlantılı bilgisayarların yanı sıra 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun Ek 8 inci maddesinde belirtilen nitelikte elektronik veya mekanik oyun alet ve makinaları (atari, okey ve benzeri) bulundurulmak veya bilgisayarlarda oyun oynatılmak suretiyle, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımı yapılan, oyun ve eğlence amacına yönelik "oyun yeri" gibi işletilmek istenen yerler için 200 metre uzaklık şartı aranacak, bu yerlerin izin belgelerinde oyun yeri niteliğinde olduğu belirtilecek ve 18 yaşından küçüklerin girmesine müsaade edilmeyecek, izinsiz olarak açılan bu tür yerler 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre kapatılacaktır.

  c) Eğitim-öğretim kurumları, kütüphaneler, kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, sendikalar ve benzeri kuruluşlara ait ve yalnız kendi üyeleri veya personeline açık olan yerlerde kurulan internet kafeler, Yönetmelik kapsamında mütalaa edilmeyecektir.

  2- İnternet üzerinden yayın yapan web sitelerinde, aşağıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yayınlara girilmemesi için, bilgisayarların bu tür yayınları yapan sitelere kapatılması yönünde gerekli önlemlerin alınması ve her türlü suç unsuru taşıyan nitelikteki sitelerin kullanılmasına izin verilmemesi hususu internet kafe işletmecilerine yazılı olarak tebliğ edilecek ayrıca, işletmeciler, işyerinde sigara içilmeyeceği ve suç unsuru taşıyan nitelikteki sitelerin kullanılmayacağını belirten ilan panolarını müşterilerin rahatlıkla görebileceği bir yere asacaklardır.

  Bu tür yerlerde işlenmesi muhtemel olan ve içinde suç unsuru bulunan faaliyetler aşağıda belirtilmiş olup, denetimlerde bu hususlara dikkat edilecektir.

  a) Kumar siteleri, bahisler ve cinsellikle ilgiligrafik yayın içerikli sitelere erişimin sağlanması,

  b) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü zedeleyici ve anayasal düzeni yıkma amacına yönelik kurulan sitelere erişimin sağlanması,

  c) Lisanssız ve bandrolsüz her türlü film, bilgisayar yazılımı, bilgisayar ortamında tutulan veri ve bilgisayar oyunlarına ait CD ve benzeri ekipmanların yasa dışı olarak kopyalanması, kiralanması veya kopyalanarak satılması,

  d) İnternet vasıtasıyla diğer bilgisayarlara veya bilgisayar ağlarına kasten zarar verilmesi.

  Yapılan yazılı tebligata rağmen bu tür web sitelerin kullanımına müsaade edilen veya izinsiz oyun yeri gibi işletilen internet kafeler hakkında öncelikle yazılı uyarılarda bulunulacak, yazılı uyarılara rağmen bu siteleri açık tutan internet kafeler için, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 8 inci maddesine göre kapatma işlemi uygulanacaktır.

  3- 15 yaşından küçüklerin internet kafelere alınmasına müsaade edilmeyecek, 18 yaşından küçüklerin, akşam belli bir saatten sonra (örneğin, saat 20.00' den sonra) yanında ailesi olmadan internet kafelere alınıp alınmayacağı hususu, küçüklerin korunmasına dair mevzuat hükümleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c veya 32/ç maddesi hükümleri esas alınarak Mülki Amirliklerce değerlendirilecek olup, bu husus da önceden işletmeciye tebliğ edilecektir.

  4- İnternet kafelerin açılış kapanış saatleri; ilgili Bakanlık, kuruluş ve Valiliklere gönderilen 01/02/2000 tarih ve 00029 sayılı genelge hükümlerine göre, kolluk amirliğinin görüşü de alınarak, mahallin en büyük mülki amirinin onayı ile belediyelerce belirlenecektir. İnternet kafelerin açılış kapanış saatleri belirlenirken, yaz-kış saati uygulamaları göz önüne alınarak, kahvehane ve kıraathanelerin kapanış saatleri bunlar için üst sınır olarak kabul edilecektir.

  5- Daha önce belediyenin vermiş olduğu izinle işletilen internet kafelerin işyeri ruhsatı, Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ek bir belge istenmeden, örneği daha sonra uygulama talimatı ekinde gönderilecek olan işletme izin belgesiyle değiştirilecektir. Ancak, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce açılmasına izin verilen ve internet kafe adıyla oyun yeri niteliğinde faaliyette bulunan yerler müktesep haklı olarak değerlendirilecek ve bunların müktesep hakları, Yönetmeliğin kazanılmış hakların sona ermesi başlıklı 37 nci maddesine göre sonuçlandırılacaktır.
 2. Acil

  Polis ve İnternet isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder