+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Hz. İsa'nın göğe yükseltilmesi ve kıyamete yakın yeryüzüne ineceği inancı hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Hz. İsa'nın göğe yükseltilmesi ve kıyamete yakın yeryüzüne ineceği inancı hakkında bilgi

  Hz. İsa'nın göğe yükseltilmesi ve kıyamete yakın yeryüzüne ineceği inancı


  Kur'ân'da Hz. İsa'nın vefaüyla ilgili olarak, onun çarmıha ge-rilmediği ve vefat ettirilerek yüce Rabbin katına yükseltildiği şöyle bildirilir:
  "Hani Allah şöyle demişti: Ey İsa! Seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları, kıyamet gününe kadar inkâr edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz banadır. İşte o zaman, ayrılığa düşmüş olduğunuz konularda, aranızda ben karar vereceğim." (Âi-iimrân, 3/55)
  Hz. İsa.jpg
  Dahhâk ve Katâde gibi kimi bilginler bu ayetteki sözcükler arasındaki "vav" m tertip ifade etmediğini belirterek, mealin şu şekilde olabileceğini söylemişlerdir: "Ey İsa! Şüphesiz ki ben seni kendime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım, seni gökten inişinden sonra vefat ettireceğim." Çoğunluk müfessirler ise buradaki vefatın "uyku hali" olduğunu,104 Hz. İsa'nın asıl ölümünün ise dünyaya inişinden sonra olacağını söylemişlerdir.
  Zuhruf sûresi 61. ayetteki, "Hiç kuşkusuz o, kıyamet alâmetlerindendir." ifadesi, Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesi olarak tefsir edilmiştir. Başka bir ayette de, vefatından önce her Yahudi ve Hıristiyan'ın Hz. İsa'nın, Allah'ın bir kulu ve peygamberi olduğuna iman edeceği bildirilir.105 Diğer yandan kıyamete yakın bir dönemde, Hz. İsa'nın yeryüzüne inerek kitap ehli ile İslâm ümmeti arasında adaletle hakemlik yapacağı, haç'ı kıracağı, domuzu öldüreceği ve İslâm'a tâbi olarak amel edeceği çeşitli hadislerle bildirilmiştir.106

  Ebu Hanife, kendi döneminde tartışılan bu konu için, "İsa'nın inmesi bir gerçektir." sözleriyle görüşünü açıklamıştır.107

  Elmalık bu konuda şu tespiti yapar: "İsa'nın Allah'a yükseltilen cismi, semaya yükseltilen de henüz kabzedilmemiş olan ruhudur, diyebiliriz. Bu sema, dünya seması olan maddî sema değil, ruhanî dördüncü kat semadır ki, mi'rac gecesinde Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve seilem) Hz. isa'yı orada, Harun'u beşinci, Musa'yı altıncı, İbrahim'i yedinci katta görmüştü Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) geldikten sonra İsa da diğer peygamberler gibi Muhammed' in (sallallahu aleyhi ve sellem) ruhu maiyetindedir. Bir gün gelecek, Muhammed ümmetinin daraldığı bir dönemde, Allah'ın garib bir kelimesi olan İsa'nın ruhu ortaya çıkacak, Hz. Muhammed'in ruhu maiyetinde hizmet edecek ve fakat kıyametten önce vefat edecektir."108
  Süleyman Ateş konu ile ilgili hadisleri eleştirdikten sonra, "eğer bu nakiller gerçekse" diyerek, özetle şu sonuca ulaşır: İslâm'ın gerçek yüzü tebliğ edilemediği için günümüzde büyük bir Hıristiyan kitlesi gerçeğe ulaşamamaktadır. Ancak tarafsız bilim adamlarının çabaları sonucunda, İslâm'ın gerçek yüzü ortaya çıkacak, bunu anlayan Hıristiyan toplumları İslâm'a girecektir. Son yıllarda Avrupa ve Afrika kıtalarında İslâm'ın giderek yayılması bunu göstermektedir.109


  104 bk. Nisa, 4/159; Tevbe, 9/34; En'âm, 6/60; Zümer, 39/42.
  105 bk. Nisa, 4/159.
  106 bk. Buhâri, enbiyâ, 49, büyü', 102, mezâlim, 31; Müslim, iman, 242, 243; Tirmizî, üten, 54, 59, 62; İbn Mâce, Fıten, 33; Ahmed ibn Hanbel, age, II, 240-272, 294, 411, 482; Kurtubî, age, IV, 64, 65; İbn Kesîr, Muhtasar, 276; Elmahlı, age, II, 371 vd.
  107 bk. AJiyyül-Kâd, Fıkh-ı Ekber Şerhi, Tere. Yunus Vehbi Yavuz, İst. 1979, s. 284, 285.
  108 Elmahlı, Hak Dini Kut'ân Dili, 2. baskı, İst. 1960, II, 1112, 1113.
  109 Süleyman Ateş, Tefsir, II, 55.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Hristiyan dini için gönderilen ve kendisine İncil isimli Kutsal Kitap Gönderilen Peygamberdir. Hz. İsa Meryemin oğludur ve Hristiyanlar onun ölmediğine kıyametten önce tekrar yeryüzüne ineceğine inanırlar.
+ Yorum Gönder