+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Mustafa Horasan Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Mustafa Horasan Hakkında Bilgi

  Mustafa Horasan Hakkında Genel Bilgi


  mustafa-horasan.jpg

  Mustafa Horasan

  Maskeler ve Gizledikleri

  Mehmet Ergüven "Öyle maskeler vardır ki, onları gerçek yüzle karıştırmamakta zorlanırız. " Marivaux Her resim, yanılsamadan ba*ğımsız olarak, mekânla ilgili bir*takım sorunlan beraberinde geti*rir. Yanılsama ne denli yetkin ise algılanan şey ile o oranda aynı mekânı paylaşıp, kurmaca ile gerçek arasındaki ayrımı sıfırlanz. Önümüzde gibi duran, orada ol*duğumuz duygusunu uyandırır bizde; yanılsamanın bir boyutu da içinde olmaktır çünkü. Bir sa*nat eserinin dünyasına girmek, onunla aynı mekânı paylaştığımızı gösterir. Soyut resmin başat özelliği, içinde yeraldığım mekâna ilişkin bilince asla müdahale etmeyen yapısıdır; ben onun bulunduğu yerde değilim, o benim bulundu*ğum yerdedir. İnandırıcı olmak tèrs yönde işleyen bir süreçtir bu*rada; yapıtın nesneye dönüşmesi, birşey'e baktığımın farkında ol*maya zorlar beni. Resmin kendi gerçeği, birşeyin göstergesi olma*sına engeldir; inandıncı olan şey yansıttığı değil, kendisidir sadece.

  Maskeler, bu bağlamda eniko*nu şaşırtıcı bir resimdir; içine gir*mekte zorlanmadığımız bir mekânın sonuçta dışında kalırız hep. Üstelik ustaca hazırlanmış bir tuzak da söz konusu değildir; herşey, resmi yönlendiren içgü*düsel bir doğallığın ürünüdür sanki. Tuhaf, anlaşılması güç bir duygu, ön planda yeralan figürler ile aynı mekânı paylaşmakta ka*rarsızlığa sürükler bizi; bu, iç ya da dış mekân arasında seçim yapmanın imkânsızlığıdır esasen. Resme bakarken bulunduğu*muz yer yanlıştır; arka taraftan, sütunların gerisinden öne doğru bakmak kendimizi güvenceye al*manın tek yoludur; axis mundi öbür taraftadır. Karabasan, henüz herhangi bir yorum yapmaya fır*sat bulamadan, izleyicinin konu*mundaki bu kararsızlıktan kay*naklanır Maskeler'de. Bir başka deyişle, burada bizi ürperten, yön duygusunu yitirmiş olmanın verdiği kaygıdır. Görmek, bulun*duğumuz mekânı ihlal etmeye dönüşmüştür sessizce; dolayısıyla ürkünç olan figürler değil, varol*dukları yerde içine düştüğümüz boşluktur.

  Öte yandan mekânla ilgili bu sorunun renk ve perspektif kay*gısı güdülmeksizin ortaya çıkmış olması büsbütün hayret vericidir. Herşey, resmin 1/3'lük üst bölü*münü kapsayan sütunlu duvar*dan kaynaklanmaktadır aslında. Ancak, dolaylı yoldan farkettiği-miz bu olguyu bir kanıt gibi ileri sürmekte epey duraksanz-, çünkü duvar gibi görünen o kısım, köp*rünün ayakları da olabilir pekala. Yine aynı yerde konumla ilgili değerleri geçersiz kılan bir başka özelliğe tanık oluyoruz. Buna gö*re sütunlar oldukça geri planda yeralırken, sağdaki duvar (köprü ayağı?) çok daha yakındır bize. Ne var ki, sağ ve sol taraflarda gördüğümüz, arma gibi daire içi*ne alınmış kuş ile avuç içinin izi, mesafe duygusu ya da ön / arka ilişkisine yönelik tasanın zaten dışlandığını ortaya koymaktadır.

  Maskelerde önceden tasarlan*mış bir mizansenden hareket edilse bile, başta öykünün kahra-manlan olmak üzere, herşey kur-maçanın mantığına teslim olmuş*tur. Dolayısıyla, renklendirme sü*recindeki sınırsız keyfiliğin öte*sinde, seçilen nesnelerin niteliği ve dağılımı da gizli bir çıkartma tekniğine göre tuval yüzeyine da*ğılmıştır. Leke olarak her figür, tuval yüzeyine bırakılan bir izdir neticede, boşluğun doldurulma*sından çok, düzlemde istifleme iradesi ön plandadır hep.

  Renkte, çoğunlukla öztonun yeğlenmiş olmasından ötürü, oy*lumlamaya yönelik hiçbir çaba yoktur Maskelerde: tonlu geçişe en yatkın bölümlerde bile arkaik dokunun bununla örtüştüğü, hat*ta bu dokunun doğmaca oluşan tadına öncelik tanındığı görülür. Resmin başat özelliği ise, malze*meyi yakından tanımanın getirdi*ği kolaylıkla, zapturapta alınmış bu rastlantıdır hiç kuşkusuz; doğ*maca, sonucun baştan kestirile-bildiği gizli bir denetlemenin güdümündedir.

  Bu arada dokuyla bütünleşen iki maskeli figürün, renk seçimini pekiştirecek yönde, önce öztonla kıskaca alınması ilgi odağını yön*lendiren bir uygulamadır. Sandal, deniz (göl?) ve bir ölçüye kadar gökyüzünün çıplak ten karşısın*daki niteliği, malzemenin farklı işlenişinde kendini belli eder; temsili özelliğinden soyutlanmış renk bu bölümlerde sadece dü*zenlemeye ilişkin sentaktik bir öğedir. Renk, ait olduğu nesne bağlamında, biçimle organik bir bütün oluşturmaksızın, ayrı bir kendilik'tir burada. Aynı kayıtsız varoluş tarzı, ışık karşısında da geçerliğini korur; çünkü açık ko*yu derecesi ışıkla değil, doğru*dan doğruya rengin özgül değe*riyle bağıntılıdır. Bundan ötürü ışığı massedip yansıtma yönünde hiçbir özelliği yoktur rengin; be*yaz varlığını sadece boya olarak sürdürür bu resimde. Beyazın temsili özelliği bakımından her türlü sorumluluktan arınmış ol*ması, sonuçta sınırsız bir devinim özgürlüğü sağlamıştır sanatçıya.

  Sandalın iç kısmındaki kırmızı*nın alt (yeşil) ve üstte (camgöbe*ği) yeralan renkle girdiği tamam*layıcı karşıtlığa dayalı ilişki, do*laylı yoldan, iki prematüre figü-rün vurgulanmasına hizmet et*mektedir son çözümlemede. Ni*tekim, rengin parıldama gücünü en uç noktaya kadar geren bu düzenleme, özellikle iki figür ve yakın çevresinde kullanılmış olan mor ile mavinin tamamlayıcı kar*şıtlarını (sarı ve turuncu) kasıtlı olarak açıkta bırakarak tuhaf bir gerilime yolaçmıştır. Buna göre, resmin bütünü açısından temelde tamamlayıcı karşıtlığa dayalı fra*pan renk düzenlemesi, ayrıntılar*da kendisine bütünüyle ters dü*şen bir tutumdan ötürü, giderek daha güçlü bir etki yaratma ola*nağına kavuşmuştur. Maskelerde; gerilim, önce resmin sentaksına yedirilmiştir. 2. Asel
  Bayan Üye

  Genelde tanınabilir -dış dün*yaya açıkça gönderme yapan- ni*telikteki figürlerin ağırlıklı olduğu bir resmi yönlendiren iç mantığı burada bulamayız. Dolayısıyla is*ter avuç içinin izi, ister halka içi*ne alınmış arma benzeri şekiller olsun, anlam açısından, herhangi birşeyin hangi bağlamda ve neyi temsil etmek üzere orada yeraldı-ğı sorusuna somut bir gerekçe arayışı boşunadır. Tuval yüzeyine birbiriyle ilişkisi epey dolaylı ve yoruma açık birtakım izler düşül*müştür sadece. Daha doğrusu, birşeyin dış dünyadaki karşılığını tanıyor olmamız,göstergenin gü*venilir olduğu konusunda hiçbir güvence vermez; çünkü alegorik dil, uzlaşılmış göstergeyi sürekli zora koşmaktadır. Böylece, algı*lamakta zorlandığımız birşeyi, ra*hatlıkla anlamlı olanın yanına ko*yabiliyoruz. Örneğin solda yera*lan figürde tanık olduğumuz be*yaz daireyi, gövdeyle olan ilişkisi ve işlevini sormadan kabullen*mek bizim için güç değil. Hatta biraz daha ileri gidince, bu rast*lantısal ama o ölçüde sarsıcı bir*likteliğin farkına varmak için bile resimle enikonu hesaplaşmış ol*mak gerektiği ortaya çıkıyor. As*lında varoluş tarzı ve gerekçesi bakımından tüm resme egemen olan bir düzenleme ilkesinin so*nucudur bu. Nitekim, balıktan avuç içine (el) kadar hemen her figür aynı mantığı doğrular nite*liktedir; görünür olmak, her türlü önkoşuldan arınmış ayrıcalıklı birolgudur burada. Dolayısıyla bir dünya (atmosfer) kurmanın araç*ları sunulmuş olup, ötesi açıkça izleyiciye bırakılmıştır. Öyle ki, ti-yatral mizansen bile, anlatısal olana ilişkin en küçük bir imada bulunmaz; çünkü ne zaman, ne de somut davranış biçimiyle ba*ğıntı kurabileceğimiz herhangi bir kesit söz konusudur. Gerçekçiliğin dolaylı bir ifade*si olan 'dondurulmuş şimdi', Mas-keler'e tamamen yabancıdır; öte*leme iradesi, tıpkı prematüre fi*gürler gibi, zaman ve mekâna ilişkin herşeyi bir tür önoluşum aşamasında kendi yazgısına ter-ketmiş gibidir. Öte yandan, göv*de diline bakıldığında, bir teşhir objesi haline gelen bu yaratıkla*rın bulundukları yeri gizli bir sahneye çevirdiği görülür; zemi*nin yerini podyum almıştır. Böyle bir durumda ise, canlı yahut can*sız, diğer figürler de aksesuara dönüşmüştür kendiliğinden. Ba*lık resmi, balığı değil, butaforcu*nun elinden çıkmış bir balık-ben-zeri'ni temsil etmektedir. Maskeler, simge konusunda ol*dukça bol malzeme içermesine karşın, yine de açıklamayı bu yö*ne kaydırmanın resme ne ölçüde ışık tutacağı tartışmaya açıktır. Buna göre, -el, balık, kuş vb. fi*gürlerin simgesel anlamını çö*zümleme yolundaki bir çaba, uzun vadede zorlama ve hesabı*nı veremeyeceğimiz yorumlara sürükler bizi; kompozisyonun baştan planlanmış olması, yarat*ma sürecinde rastlantının da pa*yına düşeni alması ile çelişmez. O halde bizim için önemli olan, sağ elin hangi düşünceden hare*ketle oraya koyulduğu değil, bir kez orada yerini almış olan elin resimdeki düzenlemeye ilişkin iç mantığa ne denli uyum sağlayıp, öngörülen dil içindeki varlık ge*rekçesinin ne kadar sahici oldu*ğudur.

  Resmin sağ alt köşesinde gö*rülen yüzgeç (?) ise düzenlemeye ilişkin mantık çerçevesmde, figür ile simge arasındaki ilişkinin key*fi nitelikte oluşunu ortaya koy*ması bakımından ilginç bir ör*nektir. Yüzgeç, önceden yapılmış bir plana göre değil, resmin olu-şum aşamasında orada varolması gereken bir leke olarak yerini al*mıştır; tıpkı avuç içinin izi gibi. Buna göre, ayrıntı düzeyinde ye-ralan hiçbir figür varlığını kurgu*ya borçlu olmayıp, bütünüyle sentaksın güdümündedir. Dolayı*sıyla, nesnelerarası ilişkiler bağla*mında düz mantığın iflas ettiği bir dünya tasarımı söz konusudur burada; varoluşun gerekçesi hep ötekidir. Bu arada neyin varoldu*ğu önemini yitirmiştir artık; zira belirleyici olan önce ötekiyle sağ*lanacak uyumdur. Gerçi kimi göstergeler açıkça yoruma kış*kırtmaktadır bizi. Örneğin ayası ve parmak araları kırmızı renkli el izinin -üstelik bu renk dikeyle-mesine ve düz bir hat şeklinde aşağıya inmektedir- gerilim, cina*yet, yılgı vb. kriminolojik bir at*mosferi imlediği kolayca ileri sürülebilir. Ancak, böyle bir açıkla*ma hem çok spekülatif, hem de ziyadesiyle yavandır. Buna karşı*lık tam simetrik konumda yera-lan kuşun yeşil rengiyle bu kır*mızı arasındaki tamamlayıcı kar*şıtlığa dayalı bağlantı irdelendi*ğinde, çok daha tutarlı ve doğru*dan doğruya resmin sentaksıyla ilgili veriler elimize geçmektedir. Sandalın alt ve üst tarafında di-keylemesine varolan karşıtlık, burada yatay bir hatla kesilmiştir. Ayrıca ayrıntılarda hemen hiç ye-ralmayan bu, karşıtlığın yine el ile kuş arasındaki hat üzerinde do*laylı yoldan sarı/mor ilişkisinde karşımıza çıkmış olması elbette rastlantıyı aşan bir olgudur. Nite*kim, resmin bütünü dikkate alın*dığında, aynı şeyin özellikle bu*rada kuşun diliyle göğsü arasında tekrarlanması açıkça doğrulamaktadır bunu.

  Maske, bu yaratıkların tüm gövdesini gizleyen bir kılıftır as*lında; daha doğrusu, içine hapse*dildiğimiz bedendir bizi maskele*yen; ve o maskenin ardında, Wjatscheslaw Iwanow'un deyi*şiyle, hep aynı şey sıntmaktadır: Ölüm. Maskelerin sentaktik düz*lemde yakalayarak, bir tür renk cümbüşüyle euphorie'ye çevirdiği bu tamamlayıcı karşıtlık, bir son*raki aşamaya geçildiğinde, anlam bazında sürekli gündemi belirle*yen ölümün karşı savıdır artık. Maskeler, kökeni düzenlemeye ilişkin kaygıda yatan yaşam coş*kusu ile ölüm arasındaki uzlaş*maz çelişkinin ürünüdür; gerilim, yaratmanın ötesinde, alımlama sürecini de yönlendiren niteliğiy*le, kendini üreten resmin yegâne dayancasıdır burada.

+ Yorum Gönder


mustafa horasan