+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Sivas ogretmen okolunun tarihcesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sivas ogretmen okolunun tarihcesi
  sivas ogretmen okolunun tarihcesi 2. saqopakajmer
  Devamlı Üye

  sivas ogretmen okolunun tarihcesi

  Sivas'da ilk defa, Harbiye Okulu adı altında Askeri Rüştüye-Mülki Rüştiye binasının en üst katında 20.Kasım.1881 tarihinde Kültür Di¬rektörü Atıf Bey'in yardımıyla Darülmualliminisübyan adıyla nihari ve tahsil müddeti 2 yıl olmak üzere kurulmuş ve I. sınıfla başlanıImıştır. 1882 de 2. sınıf da açılarak 1908-1909 ders yılına kadar böyle devam et¬miştir. 1909-1910 ders yılı başında gene nihari, müddeti 3 sene olmak ve öğrencilere ayda 40 ar kuruş verilmek suretiyle teşkilatlandınlmış¬tır. Bundan evvelki 2. sınıfı bitirenlere 2 senelik darüImuallimin şaha¬detnamesi verilip, 2. sınıfa terfii edenler I.sınıf olarak 3 senelik da¬rülmuallimin esası kurulmuştur. 1910-1911 de 2. sınıf, 1911-1912 de 3. sınıf teşkil edilerek okul leyli olmuştur. 1912-1913 senesinde aynı teş¬ı:ilat muhafaza edilerek, 1913-1914 ders yılında tahsil müddeti 4 sene¬ye çıkarılmış ve 4. sınıf teşkil edilmiştir.DarülmuaIlimin ilk kuruluşundan sonra 1909-1910 yılından itiba¬ren bir müdür ve bir de dahiliye müdürü ve muallimlik, evvellik, sa¬niIik, salisIik teşkilatı ile idare edilmiş, 1913 de idare teşkilatı, tedris teşkilatı programlan değişerek müdür, muavin, 5 muallim de evvel sani, salis, rabi, namında ve aynı zamanda iktisad zirayi mualimliği, resim, beden terbiyesi, musiki mualIimleri ilave edilmiş bu şekilde 1923 .e kadar devam etmiş, daha sonra müfredat programlan geliş¬tirilerek Kabakyazısı mevkiinde o zamanki köy yatılı okulunda 250 Leyli öğrenci ile öğretimine devam ederken 1926 senesinde aynı teş¬kilata haiz olduğu halde, Vali Muammer Bey tarafından muhasebeyi hususiye hesabına tesisine başlanılan fakat, Cumhuriyet devrinde muvazeneyi umumiyeden verilen tahsisatla inşaatı ikmal edilen şimdiki binada 5 sınıfla muaIIim mektebi namı altında ve 5 sınıflı tatbikat mektebine malik olarak faaliyetine devam etmiştir. 1932 de bir sınıf daha ilave edilerek 6 sınıfa ibla edilmiş, 1930 da I. devre kaldınlmış ve yalnız 2. devre olarak faaliyete geçmiş ve bugün(1968-1969 ÖĞRETİM YILI İTİBARİYLE) 400 yatılı, 300 gündüzlü öğrenciyle Sivas İlköğretmen Okulu adı altında faaliyetine de¬vam etmektedir.


  ÖGRENCİ DURUMU :
  400 yatılı erkek ve 300 gündüzlü olmak üzere 700 öğrendmiz var¬dır. Gündüzlü öğrencilerimizin ekserisini. Kız öğrenciler teşkil etmek¬tedir.
  Yatılı öğrenci alma bölgemize Sivas, Malatya ve Niğde iIleri dahildir. .
  Her yıl mezun olan ve çeşitli sebeplerle okuldan kayıtları silinen öğrencilerin yerine gündüzlü ve yatılı kadrosu tamamlanmak üzere yeni kayıtlar yapılır. Halen dersane sayımız 16 dır.
  ÖGRETMEN DURUMU:
  Öğrenci mevcudumuza göre öğretmen durumumuz çok iyi sayılır. Öğretmensiz dersimiz olmadığı gibi birçok öğretmenlerimiz diğer orta dereceli okullardan ders almışlardır.


  Not .Bu tarihçe 1969 yılında Kültür Matbası-Ankara yayımı olup Okul-Aile Birliği Yayınları I üst başlığı ve SİVAS İLKÖĞRETMEN OKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE YÖNETİM REHBERİ adı ile 51 sayfa olarak okul aile birliğine teberru karşılığı öğrenci ve velilere dağıtılmıştır.
  Emekli Öğretmen
  Mehmet ANULUR
  ARŞİVİNDEN
  (30 NİSAN 2011)

+ Yorum Gönder