+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Tüketici Hakları Forumunda Yabancıların çalışma izni Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Yabancıların çalışma izni
  Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Bilgi

  Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlar: 4875 sayılı Kanun kapsamına giren ve aşağıdaki şartların en az birini sağlayan şirket veya şubeyi ifade eder.
  Doğrudan yabancı yatırımlarda yabancı uyruklu personel istihdamı hakkında yönetmeliğin (4 üncü Maddesi kapsamında yer alan özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel niteliğindeki yabancılar ile büyük sanayi kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin (Genel Müdür gibi) çalışma izin talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde oluşturulan bir Şube Müdürlüğünde değerlendirmeye alınmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bu birimine gelen dosyalar en geç 15 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.
  Ancak, özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel dışında kalan yabancı uyruklu personel ile özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımların dışında kalan doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek yabancı uyruklu her türlü personelin çalışma izinlerinde 4817 sayılı Kanun ve Yabancıların çalışma izinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Bir şirketin ya da şubenin “Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım” sayılabilmesi için aşağıdaki şartların en az birini sağlaması gerekir:
  a)Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 812,277 Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 61,04 Milyon Türk Lirası olması,
  b)Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 812,277 Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 milyon ABD Doları olması,
  c)Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 812,277 Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi,
  d)Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 20,4 Milyon Türk Lirası olması,
  e)Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması.
  Türkiye’de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personeli “Kilit Personel” sayılır;
  a)1) Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak,
  2)Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,
  3)Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek,
  4)Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak,
  alanlarından en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi,
  b)Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip kişi,
  c)İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişi.
  Doğrudan yabancı yatırımcı olarak çalışma izin başvurusunda bulunmak isteyen yabancı şirket ya da kilit personel olarak görev alacak yabancılar, başvuru sırasında istenen genel belgelerle birlikte yukarıda sayılan kriterlere uyduklarını gösterir belgeleri ibraz etmekle yükümlüdürler.
  Yabancının diploma mesleğinin mimar, mühendis ve şehir plancısı olması durumunda, mesleğini icra etmeyeceğine dair noter yada konsolosluk onaylı taahhütname vermeleri gerekmektedir
 3. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Yabancılar çalışma izni işlemlerinde yabancıdan istenilen belgeler
  1.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
  2.Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti)
  3.Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Pasaport sureti,
  4.Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Diploma sureti
  5.Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi (İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur)
  6.Özgeçmiş (ilişikteki özgeçmiş formatı doldurulacaktır)
  7.Yabancı, yurtdışından görevlendirmeli, ortak temsilcisi ya da kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge

  Yabancılara çalışma izni işlemlerinde Yabancıların çalışma izni için gerekli evraklar

  Yabancıların çalışma izni mevzuatları çerçevesinde mesleki hizmetler kapsamında
  Yabancı çalışma izni talep eden Yabancının çalışma izni yukarıdaki belgelerine ek olarak

  1.Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”,
  2.Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge
  3.Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği,
  4.Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak hizmet sunması ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname
  5.Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği
 4. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Yabancı çalışma izni işlemlerinde İşverenin Yabancı personel çalışma izni işin düzenlemesi gereken belgeler

  Yabancıların çalışma izni işlemlerinde işyerinden istenilen belgeler
  1.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
  2.Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında olduğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler (yukarıda belirtilmiştir),
  3.Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
  4.İşyerinin en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği
  5.Yabancının kendi ülkesinde sosyal güvenlik sistemi kapsamına dahil olması halinde, ülkesinin resmi makamlarınca verilmiş kanıtlayıcı belge ve noter onaylı Türkçe çevirili sureti,
  6.Çalışma izin başvurusunda bulunulan Şirkette görev yapan Türk ve yabancı tüm personelin SSK veya Bağ-Kur kayıtlılık durumunu gösterir son aya ait prim bordrosu.

  Ankara Kurumsal Danışmanlık Yabancıların çalışma izni 20 yılı aşkın süredir Ankara, İstanbul ve İzmir ofisleri ile mevzuatlara göre dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir
  Yabancıların çalışma izni işlemleri
  Yabancı sermayeli şirket kuruluş işlemleri Yabancıların çalışma izni, Yabancı personel çalışma izni, Yabancı ortaklara çalışma izni, yabancıların ikamet tezkeresi işlemleri mevzuatlara göre dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  DİĞER SEKTÖREL DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
  Yatırım Teşvik Danışmanlık Hizmetleri
  Turizm İşletme Belgesi İşlemleri
  Milli Eğitim özel okul, dershane ruhsatları işlemleri
  Maden Ruhsatları işlemleri
  Sağlık ilaç, kozmetik ürün veya medikal ürün imalat ve ithalat izni işlemleri
  Gıda ürünleri imalat ve ithalat izinleri
  TSE, Garanti Belgesi vb işlemleri
  Yabancıların çalışma izni işlemleri mevzuatlara göre dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 5. Ziyaretçi
  Yabancılara çalışma izni almak için çok güzel bir konu olmuş. ben azerbeycandan geldim en kısa zamanda çalışma izni ve oturma iznimi alacağım.

 6. Ziyaretçi
  Yabancılar Türkiye'ye çalışma amaçlı geldiklerinde öncelikle emniyetten 6 aylık bir oturma izni alması gerekiyor. Bu izni almasının ardından ÇSGB ye çalışma izni amaçlı başvurusu yapılıyor ve 1 yıllık Türkiye'de çalışma izni veriliyor. Öncelikle dikkat edilecek konu bu başvuruların titizlikle yapılmasıdır herhangi bir hatada işlemler iptal ediliyor. Sizlere bu konuda yardım edecek danışmanlık firmaları mevcut. Diğer önemli konuda yabancılara Türkiye'de yasak meslekler var

+ Yorum Gönder