+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Türkiye Fiziki Coğrafyası, Siyasi Coğrafya Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türkiye Fiziki Coğrafyası, Siyasi Coğrafya
  Türkiye Fiziki Coğrafyası


  Bölgelerimiz ve en kalabalık bölümlerinin eşleştirilmesi:
  İç Anadolu- Yukarı Sakarya Bölümü,
  Karadeniz - Doğu Karadeniz kıyıları,
  Ege-Kıyı ovaları,
  Marmara - Çatalca - Kocaeli bölümü
  ,

  Türkiye'nin coğrafi konumları :
  Matematik konum : Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık yerel saat farkının olması
  Özel konumu : İklim özelliklerinin belirlenmesinde denizlerin etkili olması Doğudan batıya olan göç yollarının üzerinde bu*lunması Transit ticaretin gelişmesi özel konumu.

  Karadeniz kıyılarına ait özellikler :
  Sinop dışında doğal limanı yoktur.
  Boyuna kıyı tipi özelliği gösterir.
  Kıyı önünde bir kaç kayalık dışında ada yoktur.
  Yüksek kıyılardır.
  Karadeniz boyuna kıyı özelliğine sahiptir.
  Boyuna kıyılar düzdür. Girinti çıkıntı fazla değildir.

  Renklendirme ile yapılmış haritalarda 0 m ile 500 met*re arasındaki yükseltiler yeşil renk ile gösterilir.

  Türkiye'de kış saati uygulaması yapıldığında İzmit 'ten geçen 30° meridyeni esas alınır. İzmit ve civarının yerel saati ile ulusal saati arasındaki zaman farkı en azdır.

  Doğu Anadolu en yüksek bölgedir.

  Akarsuları hızlı akması Hidroelektrik santrallerin kurulması için akarsuların hızlı akması üzerinde olumlu etki yapmıştır.

  Büyük Menderes ovasında yetişen incir Konya ovasında Kışların sert geçmesi sebebiyle incir yetişmez.

  Türkiye kaplıca yönünden zengin bir ülke olması neye bağlıdır:
  Kırık Fay hatlarının fazla olmasına.

  türkiye coğrafyası haritası1.jpg

  Akdeniz kıyılarında kışların en ılık geçmesinin nedenleri:
  Toros Dağlarının iç bölgelerin soğuğunu kesmesi.
  Denizlerin ılımanlaştırıcı etkisi.
  Kıyıların tropikal hava kütlelerinin etkisi altıda kalması.
  Türkiye'nin en güneyinde yer almasıdır.
  Orman varlığının kışların ılık geçmesinde etkisi yoktur.


  Akdeniz ikliminde en yağışlı mevsim :
  Kıştır.
  İzmir ve Adana'da akdeniz iklimi görülür.

  İç Anadolu bölgesinde ilkbahar yağışlı, yazlar kurak geçer.

  İç Anadolu'nun doğal bitki örtüşü olan Bozkırın özellikleri :
  İlkbahar yağışlarıyla yeşeren yazın kuruyan otsu bir topluluktur.

  Türkiyenin coğrafi özellikleri:
  36°-42° kuzey paralelleri ile 26°-45° doğu meridyenleri arasında yer alır.
  En doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık za*man farkı vardır.
  Güneş ışınlarını hiç bir zaman dik açıyla alamaz.
  Kuzey kıyıları güney kıyılarından daha serindir.
  Dört mevsim görülür.
  Yükseltileri doğudan batıya doğru artar.

  Ege kıyılarında yer alan körfezler :
  Kuşadası Gökova Edremit Güllük

  Kıyı ovalarının özellikleri ?
  Yükseltileri fazla değildir.
  Ulaşım olanakları gelişmiştir.
  Alüvyonlarla kaplıdır.
  Nüfus yoğunlukları fazladır.
  Tarımsal potansiyelleri yüksektir.

  Hem kıyı hemde deniz özelliklerini dikkate alarak, Karadeniz ve Akdenizin ortak özellikleri?
  Tuzluluk oraları birbirinden farklıdır.
  Boyuna kıyı özelliği gösterirler.
  Tuzluluk oranlarının belirlenmesinde iklim önemli rol oynamıştır
  Kıyılar fazla girintili çıkıntılı değildir .
  Kıyıların uygun yerlerinde delta ovaları oluşmuştur

  Karasal iklimin özellikleri :
  Yazlar sıcak geçer.
  Kışlar soğuk geçer.
  Yazlar kurak geçer.
  Yıllık sıcaklık farkı fazladır.
  Bitki örtüsü bozkırdır

  Göller ve oluşumları eşleştirilmesi :
  İznik-Tektonik göldür .
  K. Çekmece -Kıyı seti gölüdür.
  Bafa- Alüvyon seti gölüdür ,
  Tortum - Heyelan seti gölüdür,
  Burdur -

  Türkiye'nin yaklaşık % 98'i deprem tehditi altında* olmasının nedeni?
  Oluşumunu yakın jeolojik devirde tamamlaması .
  Genç kuşakta yer almasıdır.

  Ülkemizde kar yağışlarının nelere etkisi vardır?
  Yeraltı sularının beslenmesi.
  Ekili alanların soğuktan korunması.
  Kış sporlarının gelişmesi.
  Erimeler sonucunda taşkınların olması

  Türkiye akarsularının özellikleri :
  Hızlı akarlar.
  Boyları kısadır.
  Hidroelektrik üretmeye uygundurlar.
  Ulaşımda kullanılmazlar.
  Taşıdıkları materyal fazladır.

  Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yanmada ül*kesi olmasına karşılık denizlerin iklim üzerindeki ılımanlık ve yağış etkisi dar bir alanda görülür. Bü*yük bir kısmında karasal iklim etkilidir. Bu duruma yol açan temel etken :
  Kuzey ve güney kıyılardaki dağların uzanış yönüdür.

  Türkiye'de kış süresinin en kısa olduğu il :
  Antalya

  Türkiye'de kış süresinin en uzun olduğu il :
  Ardahan

  Türkiye'de sıcaklık ile ilgili özellikler :
  Kış mevsiminde en düşük sıcaklık Kuzeydoğu Anadolu'da kaydedilir.
  Güneyden kuzeye doğru yıllık sıcaklık ortalaması düzenli bir şekilde artar
  Yaz mevsiminde en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da ölçülür.
  Sıcaklık dağılışında yükselti ve deniz etkileri önemli rol oynar.
  Doğu Anadolu'da ocak ayı ortalama sıcaklığı İç Anadolu'dan daha düşüktür.

  Oluşum bakımından aynı dağlara örnek :
  Karacadağ ,
  Süphan,
  Nemrut ,
  Erciyes

  Saros Körfezinden Gökova körfezine doğru kıyı bo*yunca gidildikçe görülen tablo ?
  Karlı gün sayısı azal*dığı
  Deniz suyu sıcaklığının arttığı
  Deniz suyu tuzluluğunun arttığı
  Yıllık sıcaklık ortalamasının arttığı
  Buharlaşmanın arttığı görülür.

  Türkiye'de erozyonun şid*detli olmasının ortaya çıkardığı sonuçlar:
  Baraj göllerinin toprakla dolması ,
  Toprakların verimsizleşmesi ,
  Sel taşkınlarının artması
  Tarımın güçleşmesi

  Küçükbaş hayvancılığının İç Anadolu yoğunlaşması*nın başlıca nedeni :
  Bölgenin doğal bitki örtüsünün küçükbaş hayvancılığa uygun olması
  İç Anadolu'nun doğal bitki örtüsü bozkırdır.
  Bozkır kü*çükbaş hayvanların beslenmesinde önemlidir.

  Ülkemizde üretim alanı en yaygın olan yeraltı zen*ginliği nedir?
  Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkartılır.

  Mutlaka hammaddenin üretildiği yerde kurulmak zorunda olan endüstri kuruluşu hangisidir?
  Şeker. (Şekerin Hammaddesi olan pancar tarladan söküldükten hemen sonra işlenmesi bozulmaması için zorunluluktur)

  Hangi elektrik santrali diğerlerinden farklı bir özellik gösterir?
  Hirfanh hidroelektrik santralidir. (Su gücüyle çalışır.)

  Linyitle çalışan termik santrallere örnek verelim :
  Afşin-Elbistan ,
  Yatağan ,
  Soma ,
  Çayırhan

  Kastamonunun özellikleri :
  Batı Karadeniz'de dağlık bir alandadır.
  Yol yapımı zordur.

  Türkiye'nin dış ti*caretinde önemi olan bazı tarım ürünleri ile yeraltı kaynakları :
  Pamuk-Bakır ,
  Tütün-Bor ,
  Fındık-Krom ,
  Zeytin-Zımpara taşı

  Yalnızca ülke ihtiyacını karşılayabilen ve dış ticaretimizde önemi olmayan ürünler?
  Muz
  Taşkömürü

  Karadeniz Bölgesinde turizmin gelişmemesinde olumsuz etkisi olan faktörler ?
  Yılın büyük bölümünün yağışlı geçmesi ,
  Kıyıda plajların yetersiz oluşu

  Çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmesi sebebiyle Türkiye kendi kendine yeten sa*yılı ülkelerden biridir. Bu durumun en önemli nede*ni :
  Ülkede çeşitli iklimlerin görülmesi ve dört mevsi*min yaşanması

  İklim şartlan tarım ürünlerinin yetiştirilmesini belir*leyen temel faktördür. Aynı iklim şartlarında yetişmesi mümkün olmayan tarım ürünleri bir arada verilmiştir:
  Çay-buğday

  Aynı iklim şartlarında yetişmesi mümkün olan tarım ürünleri bir arada verilmiştir:
  Tütün-pamuk ,
  Şekerpancarı-tütün ,
  Üzüm-buğday ,
  Turunçgil-zeytin

  Ülkemizde haşhaş üretimi devlet kontrolü altında* olmasının nedeni :
  Haşhaşın amaç dışı kullanımı

  Ülkemizde hayvan sayısı fazla olmasına karşılık,hayvansal üretimin yetersiz olması neye bağlıdır?
  Mera hayvancılığın yaygın olarak yapılması

  Makineli tarımın yapılamayacağı yerler:
  Doğu Karadeniz Bölümü (Arazinin engebeli ve tarım topraklarının küçük ol*duğu yerlerde makineli tarımı zorlar.)

  Makineli tarım yapılabileceği yerlere örnek :
  Marmara Bölgesi ,
  Ege Bölgesi ,
  Güneydoğu Anadolu Bölgesi ,
  İç Anadolu Bölgesi
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ülkemizde Sanayi Hakkında Sorular ve Cevapları
  Sanayinin en çok geliştiği bölge* olan Marmara Bölgesinde sanayinin kurulması için gerekli önemli şartlar nelerdir?
  İş gücü
  Sermaye
  Ulaşım
  Pazarlama

  Bursa’ da bulunan sanayi kolu :
  Bursa –Otomotiv

  İskenderun'da bulunan sanayi kolu :
  İskenderun -Demir-çelik

  Büyük baş hayvancılık en çok yaygınolduğu bölgeler?
  Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri

  Türkiye'de kara ve demir yolu ulaşımını zorlaştıran etkenler :
  Dağların batı-doğu doğrultusu uzanışı ,
  Yükseltinin fazla oluşu,
  İç bölgelerin sert karasal iklimi,
  Derin ve geçit vermeyen akarsu ve vadilerin varlı*ğı

  Endüstri tesislerinden hangisinin dağılı*mı ülkemizde daha çok yaygınlık gösterene örnek :
  Şeker

  İzmir limanı, Türkiye'nin ikinci büyük limanıdır. İz*mir limanının gelişmesinde aşağıdakilerden hangi*sinin önemli bir rolü olanlar:
  Ard bölgesinde dış ticarette önemli yer tutan ürün*lerin yetiştirilmesi ,
  Yükleme, boşaltma vinçleri ve depolama tesisleri*nin yeterli oluşu,
  Ard bölgesiyle ulaşımının kolay olması ,
  Geniş bir hinderlandının olması

  Endüstri dallarının hangisinin üretiminde tarımsal hammaddeden yararlanılmaz?
  Çimento

  Endüstri dallarının hangisinin üretiminde tarımsal hammaddeden yararlanılır?
  Konserve
  Dokuma
  İlaç
  İçki

  Türkiye'de iç ticaret oldukça gelişmesine etkisi olanlar:
  Ülkede değişik iklimlerin görülmesi ,
  Ulaşım ağının gelişmiş olması,
  Sanayinin dengeli dağılmaması,
  Çeşitli yerlerde farklı tarım ürünlerinin yetişmesi

  İthalatımızda önemli yer tutan ürünler:
  Ham petrol
  Demir-çelik
  Gübre
  İlaç

  İhracatımızda önemli yer tutan ürün:
  Tekstil

  Türkiye'de elektrik enerjisi en çok hangi kaynaktan elde edilir?
  Akarsu

  Ülkemizde diğer coğrafi bölgelere göre; yükseltisi en fazla, maden yönünden en zengin, hidroelektrik üretim potansiyeli en fazla olan coğrafi bölge:
  Doğu Anadolu

  İç Anadolu Bölgesinde aşağıda yetişme özellikleri verilen tarım ürünlerinin hangileri yetiştirilir?
  Yazın kuraklık isteyen tarım ürünleri
  İlkbaharda yağış isteyen tarım ürünleri
  Çok fazla yağış istemeyen tarım ürünleri
  Yazın sıcaklık isteyen tarım ürünleri
  İç Anadolu'da kış mevsimi soğuk geçtiğinden kışın ılımanlık isteyen tarım ürünleri yetiştirilemez.

  Marmara Bölgesi özellikleri:
  Ortalama yükseltinin az, engebe*liğin fazla olmadığı bir bölgedir.
  Ulaşımın kolay olması.
  Ekili-dikili alanların çok olması .
  Deniz etkilerinin geniş bir alana yayılması,
  Toplu yerleşmenin görülmesi.


  Marmara bölgesinin coğrafi konumundan kaynaklanan üç çeşit iklimin olması Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesine sebeb olur.

  Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinin ortak özellikleri:
  Kıyı tipleri (Her iki bölgede de dağların kıyıya paralel uzanması nedeniyle boyuna kıyı tipi görülür.)

  Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinin farklı özellikleri:
  Yağış rejimleri,
  Yazsıcaklık ortalamaları ,
  Deniz suyu tuzlulukları ,
  Yetiştirilen tarım ürünleri

  Ege Bölgesin yer şekilleri ile ilgili olarak dağlar kıyıya dik uzanır.

  Ege bölgesinde fiziki, beşeri ve ekonomik özellikler üzeri*nde yer şekillerinin yolaçtığı sonuçlar :
  Kıyıda çok fazla körfez ve yarımada bulunması,
  Deniz etkilerinin 150-200 km kadar içeriye sokula*bilmesi,
  Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın kolay olması ,
  İzmir limanının art bölgesiyle balantısının kolay ol*ması

  Ege bölgesinde Termik santrallerinin çok olması neyle ilgilidir ?
  Zengin linyit yataklarının varlığı ile

  Karadeniz Bölgesi özellikleri :
  Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesidir.
  Kentleşme oranı düşüktür,
  Dağlar kıyıya paralel uzanır.
  Genelde göç verir.
  Çayın tamamını, fındığın büyük bir kısmını üretir.
  Karadeniz Bölgesinde kırsal nüfus fazladır

  Güneydoğu Anadolu projesi tamamlandığında hangi*sinde artış gözlenecektir?
  Sulanabilen arazi artar ,
  Enerji üretimi artar ,
  Sanayi kuruluşları artar ,
  Tarımsal çeşitlilik artar Bölgede iş imkanları artar
  Bölge dışına yapılan göçler azalalır

  Uludağ-Ergene nehri - Manyas gölü - Yenişehir ovası hangi bölgemizde yer alır?
  Marmara Bölgesi içinde yer alır

  Marmara ve Ege Bölgeleri kaplıca turizmi yönünden gelişmiştir. Bu durumdan bölgelerin hangi ortak özelliği etkili olmuştur?
  Yer yapıları (Her iki bölgede de fay hatları bulunmaktadır. Bu da böl*gelerin kaplıca yönünden zengin olmalarını sağlamıştır.)

  Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde çok yetişti*rilen ve Türkiye ekonomisinde yer tutan ürünler :
  Zeytin Ege,
  Turunçgil Akdeniz,
  Ayçiçeği Marmara'da

  Marmara Bölgesinin bir bölümünde Kara* deniz ikliminin etkili olduğunu gösteren ürün :
  Fındık

  İç bölgeleri kıyı bölgelerinden ayıran en önemli özellik :
  Karasal iklimin egemen olması

  Akdeniz kıyılarının kış mevsiminde Türkiye'nin en sıcak yeri olmasında et*kisi olan sebepler:
  Denizlerin ılımanlaştırıcı etkisi ,
  Torosların iç bölgelerdeki soğuğu kıyıya ulaştırmaması ,
  Türkiye'nin güneyinde yer alması ,
  Sıcak hava kütlelerine açıkolması

  İki denize birden kıyı*sı olan ilimiz?
  İzmit

  Ege Bölgesinde üretim yapan endüstri kuruluşları hangi hammaddeyi bölge dışıdan sağlar?
  Petrol arıtma

  Ege bölge*sinde yer alan turistik değerler:
  Pamukkale travertenleri ve Efes antik kenti

  İç Anadolu bölgesinde yer alan volkanik dağlar ?
  Erciyes
  Karadağ
  Hasan
  Melendiz

  Güneydoğu Anadolu Bölgenin özellikleri?
  Ekonominin temeli hayvancılığa dayanır.
  Yaz mevsiminde Türkiye'nin en sıcak yeridir.
  Yükseltisi fazla değildir
  Türkiye'nin tek petrol üretim alanıdır.
  Yerşekilleri sadedir.

  Yukarı Sakarya Bölümü*nü İç Anadolu Bölgesinin diğer bölümlerinden ayı*ran özellikler :
  Daha kalabalık olması
  Sanayisinin gelişmiş olması
  Başkentin burada olması
  Bölgenin Marmara ve Ege'ye açılan kapısı duru*munda olması ,
  İkliminin daha elverişli olmamasısı

  İç Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinden daha az yağış almasına rağmen Güneydoğu Anado*lu'da tarımda sulamaya daha çok ihtiyaç duyulmaktasının nedeni?
  Güneydoğu Anadolu'da yaz kuraklığınındaha faz*la hissedilmesi

  Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin birbirine benzeyen yönleri :
  Yerşekilleri özellikleri

  Erzurum-Kars bölümü*nün özellikleri :
  Ortalama yükseltisi fazladır.
  Kışlar çok soğuktur.
  Büyükbaş hayvancılık en önemi ekonomik faali*yettir.
  Yaz süresi kısadır.

  Baraj gölleri çok olan bölgelerimiz:
  Ege,
  Karadeniz ,
  Doğu Anadolu ,
  Güneydoğu Anadolu

  Baraj gölleri az olan bölgemiz:
  Marmara

  İç Anadolunun doğal (fizi*ki) özellikleri :
  Ova ve platoların geniş yer tutması,
  Karasal iklimin varlığı ,
  Bitki örtüsünün bozkır olması ,
  Bölgede volkanik dağların varlığı

  Akdeniz Bölgenin ekonomik varlığı ile ilgili olanlar :
  Keçiborlu kükürt yatakları ,
  Adana dokuma sanayi ,
  İsparta gül üretimi ,
  Seracılığın en gelişmiş bölge olmas

+ Yorum Gönder


türkiye fiziki coğrafyası,  türkiye fiziki haritası,  türkiyenin fiziki haritası,  türkiye haritası fiziki,  türkiye fiziki